den 26 maj 2018
Dagens namn: Vilhelmina, Vilma
Orsa kommun - helt enkelt!

STADGAR FÖR ORSA NÄRRADIOFÖRENING


§ 1 Ändamål

Orsa närradio är föreningslivets lokala radiosändningar.

Närradioföreningar, ideella föreningar och registrerade trossamfund kan få tillstånd om de har anknytning till sändningsområdet.

Orsa Närradioförening är en sammanslutning av flera tillståndshavare i ett sändningsområde för gemensamma närradioändamål.

Närradioföreningen har till uppgift att samordna närradioverksamheten i Orsa kommun, som innebär:

 • Att svara för kontakter med myndigheter och andra intressenter som har kopplingar till närradioverksamhet, som Post och Telestyrelsen, Radio & TV myndigheten, Orsa kommun, Kungliga Biblioteket, STIM och IFPI, ev. kan annan organisation komma ifråga.
 • Att fördela sändningstider mellan medlemsorganisationerna.
 • Att verka för att fler föreningar och organisationer deltar i närradioverksamheten.
 • Att stödja och utbilda medlemsföreningarna i angelägenheter gällande sändningarna.
 • Närradioföreningen skall verka enligt FN stadgan och Orsa kommuns policy om människors lika värde, mot mobbing, kränkningar och arbeta för jämställdhet i programmen.
 • Alkohol och droger får inte förtäras i närradions lokaler. Inte heller rökning får förekomma. Detta gäller också vid externa uppdrag som föreningen utför, i övrigt stödjer föreningen Orsa kommuns drogpolicy.
 • Närradioföreningens medlemmar förbinder sig att respektera de etiska regler som Radio och Tv myndigheten tagit fram. (Brott mot dessa regler kan leda till åtal).

§ 2

Styrelsen

Styrelsen är närradioföreningens ledning och föreningens beslutande organ och är ansvarig inför årsmötet, samt ska verka för uppgifterna, enligt punkt satserna i § 1.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst 1/3 av styrelsens ledamöter så begär.

Ordföranden skall senast fem dagar före sammanträdesdag kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av dess ledamöter är närvarande.

§ 3

Verksamhetsår

Närradioföreningens verksamhet och räkenskapsår löper under tiden 1/1 - 31/12

§ 4

Årsmöte

Orsa Närradioföreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före den 1 april. Extra årsmöte kan styrelsen besluta om, eller då 1/3 av medlemsföreningarna, så kräver.

Kallelsen sker till medlemsföreningarna via email eller brev eller via annat meddelande.

 • Kallelse till extra årsmöte kan ske med kortare varsel, dock minst en vecka före mötesdatum.
 • Årsmötet består av valda ombud för medlemsföreningarna. Varje medlemsförening äger låta sig representeras av två ombud.
 • Omröstning vid årsmötet sker öppet. Om votering är begärd, kan sluten omröstning ske. Vid lika röstetal avgör lotten i fråga om val. I annat fall vinner den mening ordförande biträder.
 • Ledamot av styrelsen äger inte rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet för denna eller i val av revisorer.
 • Motioner till ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

4a.  Val av ordförande för mötet.

4b.  Val av sekreterare för mötet.

4c.   Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

4d.  Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande.

4e.  Styrelsens årsberättelse.

4f.   Revisorernas årsberättelse.

4g.  Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

4h.  Behandling av motioner

4i.   Fastställande av medlemsavgift.

4j.   Översyn och val av tider för samtliga styrelseledamöter och som ska överlappa varandra. (ex. ordf. och kassör väljs på 2 år, v.ordf. och sekreterare på 1 år. Ledamöterna skiljs åt enligt samma modell).

4k.  Val av ordförande och år.

4l.   Val av vice ordförande och år.

4m. Val av kassör och år.

4n.  Val av sekreterare och år

4o.  Beslut om antalet ledamöter i styrelsen.

4p.  Val av ledamöter i styrelsen och år.

4q.  Valberedning väljs, om behov finns.

        Om inget behov finns, så ligger det på årsmötet att bevaka namnförslag till lediga

        poster, inför årsmötet, i annat fall ska valberedningen bestå av två personer.                                    

4r.   Revisor (revision)

        Val av revisor samt ev. ersättare, eller val av egen revision.

        Klubben kan granskas av eget årsmöte eller av vald revisor/er. Om årsmötet väljer att

        ha egen revision, ska rutiner enligt § 8 beaktas.

§ 5

Medlemskap

Medlemskap kan beviljas förening/organisation/samarbetsorganisation som av Orsa Närradiostyrelse antagits som medlem på ett ordinarie styrelsemöte och avlagd medlemsavgift.

 • Medlemskap kan inte beviljas enskild person.
 • Medlemskapet upphör då föreningen/organisationen/samarbetsorganisationen så begär, - eller bryter mot närradions regler enligt § 1, - eller vid utebliven medlemsavgift.

§ 6

Medlemsavgift

Närradioföreningen är en samarbetsorganisation som representeras av flera medlems föreningar/organisationer/samfund och betalar var för sig full medlemsavgift till närradioföreningen och därefter använda sig av närradioföreningens sändningstillstånd.

Medlemsavgiften betalas in till Närradioföreningen efter det man godkänts som medlem.

 • För att medlemsföreningens egna medlemmar ska vara valbara till styrelseposter, i närradion, ska avgiften vara betald senast den 15/3.
 • Medlemsavgiften fastställs av årsmötet för nästa år.

§ 7

Sändningstillstånd

                   Sändningstillstånd krävs för att sända närradion. Tillståndet ska varje medlemsförening själv söka om, hos Radio & Tv myndigheten. Efter godkännande av myndigheten ska en intern ganomgång ske med de personer som ska sända i radion, för att få en grundläggande kunskap i etik, teknik och vilken information som måste nämnas, i all sändning.

 • Att utöva testsändning som går ut i ordinarie sändningsnät är absolut förbjudet.

§ 8

Revision

För granskning av föreningens verksamhet och styrelsens förvaltning kan ske antingen av årsmötet eller av valda revisor/er. Revisor eller föreningens kassör, rapporterar till ordinarie årsmöte en revisionsberättelse vilken skall grunda sig på styrelsens protokoll och på föreningens räkenskaper och kassahandlingar.

 • Till revisor/er kan medlemsföreningars revisor/er väljas.

§ 9

Stadgar och upplösande

Ändring av stadgarna eller upplösande av föreningen kan beslutas endast av årsmötet, varvid frågan skall vara kungjord i kallelsen till mötet. För beslut erfordras två tredjedels majoritet.

För beslut om upplösande erfordras dessutom beslut vid två på varandra följande årsmöten.

Om föreningen upplöses fördelas dess tillgångar/skulder bland medlemsföreningarna.

Föreningens handlingar skall vid upplösning lämnas till Landsarkivet, eller annat auktoriserat arkiv. 

Stadgarna fastställda och antagna vid årsmöte för Orsa Närradioförening 2013-04-09.   

 

Senast ändrad den 31 maj 2013
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer