den 15 december 2018
Dagens namn: Gottfrid
Orsa kommun - helt enkelt!

Dags för beslut om VA-plan

Kommunstyrelsen tog beslut om gällande VA-plan i september 2016. Efter remissomgången gjordes en hel del förändringar, bl a vad gäller utbyggnaden i södra kommundelarna. Förslaget innebar bl a att en kommunal resurs som kan ge service till alla VA-föreningarna inrättas.

Förslaget som ska diskuteras vid ks hittar ni här:

Förslag till VA-plan för Orsa kommun

Och den antagna VA-planen hittar ni nu här:

Antagen VA-plan för Orsa kommun


Därför gör vi en VA-plan

Kommunen har ett ansvar för att planera och arbeta för att det finns en god försörjning av dricksvatten och ett säkert omhändertagande av avloppsvatten, både på kort som lång sikt. Därför har kommunen beslutat att ta fram en plan för kommunens försörjning av dricksvatten och avloppshantering. Vi kallar denna plan VA-plan.

Just nu genomför vi ett antal möten som  syftar till att ge en inblick i hur arbetet kommer att bedrivas och vart vi står just nu men även höra era åsikter i frågan, då de är av största betydelse för det fortsatta arbetet.

Kommunen har under 2014 skickat ut en enkät till fastighetsägare med enskild VA försörjning. Medborgardialogen är tillsammans med denna enkät en viktig del för att tidigt få in synpunkter från kommuninvånare rörande deras framtida VA försörjning. Enkäten redovisas härintill.

Just vattenförsörjning är en av grunderna för att ett samhälle ska fungera och det är viktigt att säkerställa att även våra barn och barnbarn kan få tillgång till gott och hälsosamt vatten även i framtiden.

En viktig utgångspunkt med VA-planen är att den ska ha ett långsiktigt perspektiv 10-20 år, så att alla inblandade kan planera och ta kloka beslut med utgångspunkt från det som vi har kommit överens om i vår gemensamma VA-plan. För detta är en fråga som berör alla och som är viktig för oss alla.  

Kommunen vill med VA-planen skaffa sig en planeringsberedskap som gäller i hela kommunen.

Planeringen innebär att alla inblandade parter gör prioriteringar och kommer överens om vad som krävs för att långsiktigt säkerställa en god försörjning av vatten och avlopp. Prioriteringarna ska så långt möjligt ske utifrån vad som är bäst för kommunens samhällsutveckling och invånare, företag och besökare i kommunen.

Orsa är unikt såtillvida att ungefär hälften av invånarna har enskild försörjning av dricksvatten och avlopp. Det normala i svenska kommuner är att ca 80-90 % har kommunalt VA, som en följd av den bidragsfinansierade utbyggnaden på 1960- och 70 talet. I Mora är ex 90 % anslutna till kommunalt VA.

Detta sätter Orsa i en lite speciell situation med många föreningar som sköter vattenförsörjningen i byarna och en stor andel enskilda avlopp.

Oavsett vem som sköter VA försörjningen så gäller det att alla invånare får ett hälsosamt dricksvatten och att avloppen inte påverkar förutsättningar för dricksvatten, vattendrag och sjöar och andra skyddsvärda miljöer (badplatser, naturvärden, etc).

Förutsättningarna liksom standard på enskilda anläggningar varierar och i många fall kommer det att krävas insatser för att säkerställa en god försörjning av vatten och avlopp. Inte minst för att uppnå lagar och myndighetskrav.

När det finns behov av att lösa försörjningen av vatten eller avlopp för en viss bebyggelse kan kommunen bli skyldig att ordna kommunalt VA. Länsstyrelsen kan ålägga kommunen att ordna kommunalt VA.

Syftet med VA-planen är att skapa en planering för att utveckla och förvalta kommunens försörjning av vatten och säkerställa en avloppshantering som stödjer kommunens samhällsutveckling och medför att de hälso- och miljökrav som ställs på dricksvatten och avloppshantering kan prioriteras så att största möjliga nytta ges för de ekonomiska insatser som kommer att behövas.

Med VA-planen vill kommunen också bidra till en bättre hushållning med resurser, ex minska förbrukningen av vatten, minska energianvändningen och återföra näringsämnen från avloppet till jord- eller skogsbruk.   

Senast ändrad den 28 mars 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer