den 24 juni 2018
Dagens namn: Johannes Döparens dag
Orsa kommun - helt enkelt!

Aktuellt från Orsa 2 2016

Sjukfrånvaron sjunker

Orsa kommun kan se ett tydligt trendbrott vad det gäller sjukfrånvaron bland de anställda. Liksom i övriga landet har den stigit kraftigt de senaste åren. Men inte det senaste. Där kurvan fortsatt pekar uppåt för de flesta andra kommuner har den planat ut hos oss.

- Det är förstås glädjande, säger personalchefen Ulf Back. Vi har haft ett par större projekt som arbetat med att komma till rätta med ohälsotalet. Det är en del av förklaringen till att vi stoppat upp trenden. Vi får inte slå oss till ro med det, utan måste fortsätta att jobba målmedvetet med hälsofrågorna. 

 

Nöjda brukare inom äldreomsorgen – och nya arbetssätt på soc!

Andelen trygga brukare i ordinärt boende har ökat från 76% 2014 till 84 % 2015 och andelen näjda brukare i särskilt boende har stigit ännu mer, från 70% till 86%. Det framgår resultaten av den senaste brukarenkäten. Och det är inte bara inom det området det rör på sig i kommunens sociala verksamhet.

- Förhoppningsvis ser vi resultatet av det förändringsarbete vi har jobbat med inom äldreomsorgen. Vi har också arbetat med handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen, IFO, och kanske kan vi se resultat även där inom kort. 

- Orsa är en liten kommun och vi måste tänka lite annorlunda för att få det att gå ihop, konstaterar socialchefen Berit Ekepil-Mörtberg. Inte minst inom IFO. 

Vi har saker kvar att göra än och har också gjort saker som kommer att märkas framöver. Bland annat så har vi förstärkt ledningen med biträdande enhetschefer för att få ”mer verkstad”. Vi har också anställt aktivitetsansvariga inom äldreomsorgen för att kunna möta önskemål från boendena vad det gäller det sociala innehållet. 

Inom handikappomsorgen har ett nytt gruppboende öppnats. Man bor i egna lägenheter men har gemensamma aktiviteter i en verksamhet de boende själva döpt till ”Längtan”. Ett nog så gott tecken!

-Inom hemtjänsten bildar vi mindre arbetsgrupper för att få bättre kontinuitet. Vi mäter inte heller tid i telefonerna som förut. Personalen kan disponera om sin tid vid behov. Vi har gjort om ett av våra äldreboenden till demensboende. Samtidigt håller vi på att se över et andra äldreboendet för att få till bättre lokaler både för de boende och arbetsmiljömässigt. Vi måste också titta på hur vi ska kunna erbjuda särskilt boende till alla som beviljas den formen av boende. Det kommer med andra ord att hända mycket inom äldreomsorgen den kommande tiden. 

Individ och familjeomsorgen är den del av verksamheten som bland annat handlägger ekonomiskt bistånd, missbruksfrågor och liknande. Det är en bred verksamhet. 

- Vi har ändrat arbetssättet så att våra socialsekreterare ska kunna jobba bredare inom IFO, även om vi också måste ha en viss mån av specialisering. Vi har därför infört en kompetensutvecklingsdag i veckan för att man ska kunna hålla sig ajour med de krav som finns för att klara av helheten, berättar Marie Jangmyr-Sundin, enhetschef för individ och familjeomsorgen. 

 

Orsaskolan i final i Skol-DM i fotboll

Orsaskolans fotbollspojkar är i final i Skol-DM efter vinst i Maserhallen Borlänge.

Vi hoppas nu på vinst i stora finalen som blir inom kort. I finalen möter Orsaskolan Hälsingegården från Falun och det blir en hemmamatch på Lillåvallen i Orsa!

 

Projekt Textilfabriken

Fredagen den 27 maj startade projektet Textilfabriken på Orsaskolan. Under en hel arbetsdag satt man och sydde förvaringsbälten, precis som i en typisk textilfabrik i Kambodja. Med projektet vill man väcka opinion för förbättrade arbets- och levnadsvillkor. Förtjänsten från bältena skänks till SOS Barnbyar. 

 

På gång inom livsmedelskontrollen

Miljökontorets livsmedelsinspektörer deltar i år i det nationella kontrollprojektet ”Listeria monocytogenes i kallrökt eller gravad fisk och skivade charkprodukter”. 

Nationella kontrollprojekt anordnas av Livsmedelsverket för att öka effektiviteten i kontrollen, ge deltagande inspektörer kompetensutveckling inom olika kontrollområden och för att få ett brett underlag för utvärdering.

listeria-projektet kommer miljökontorets livsmedelsinspektörer åka ut till livsmedelsbutiker och ta prover på kallrökt/gravad fisk och charkprodukter med lång hållbarhet. Proverna kommer sedan att analyseras för att se om de innehåller bakterien Listeria monocytogenes

Bakgrunden till projektet är att antalet personer som blivit sjuka av bakterien ökat både i Sverige och i övriga Europa under de senaste årtiondena. Det var bland annat ett utbrott i Sverige 2013-2014 då 49 personer insjuknade och där smittan tros ha kommit från charkpålägg. I andra utbrott har kallrökt/gravad lax utpekats som orsak. Både myndigheter och företag har nu gjort insatser för att förhindra att kallrökt/gravad fisk och skivade charkprodukter kontamineras av bakterien. Kontrollprojektet är därför en uppföljning för att se om dessa åtgärder har gett effekt. 

Miljökontorets livsmedelsinspektörer planerar även att delta i andra nationella kontrollprojekt under året, bland annat projekten ”Material i kontakt med livsmedel” och ”Mögelgifter i spannmål”.

Hälsningar miljökontoret

Faktaruta:

Vad är Listeria monocytogenes 
Listeria monocytogenes är en bakterie som kan orsaka listerios - en ovanlig men mycket allvarlig sjukdom som framför allt drabbar personer med nedsatt immunförsvar, äldre personer, gravida kvinnor och/eller nyfödda barn. Människan kan smittas via livsmedel eller i sällsynta fall från infekterade djur. Den vanligaste sjukdomsbilden hos en vuxen person är en blodförgiftning (sepsis) eller hjärnhinneinflammation (meningit). Hos en gravid kvinna kan en listeriainfektion leda till för tidig födsel, fosterdöd eller svår sjukdom (meningit eller sepsis) hos det nyfödda barnet.

Bakterien kan växa i kylskåpstemperatur och tål höga halter av salt. Typiska risklivsmedel för infektion är livsmedelsprodukter med långa hållbarhetstider i kyla som till exempel rökt och gravad lax, opastöriserade och pastöriserade dessertostar och förpackade charkvaror som till exempel smörgåspålägg. Bakterien dör vid upphettning till över 70° C. 

 

 

Senast ändrad den 3 juni 2016
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer