den 23 februari 2018
Dagens namn: Torsten, Torun
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakt

Avgiftshandläggare

Lotta Hedin
Telefon: 0250-55 23 73

lotta.hedin@orsa.se

 

Avgifter och taxor

Kommunen tillämpar den s.k. maxtaxan, som riksdagen införde 2002-07-01.
I korthet innebär det att den enskilde tillförsäkras medel för att täcka dagliga levnadskostnader, förbehållsbelopp, innan den kommunala avgiften kan tas ut.

Den del som kommunen får ta i anspråk kallas avgiftsutrymme, dock finns en maxtaxa som begränsar vad kommunen får ta ut av den enskilde. För år 2017 är maxtaxan 2013 kronor per månad. Maxtaxan omfattar avgifter för hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm, dagvård och korttidsvård. I maxtaxan ingår inte avgift för matportioner/matabonnemang

Vårdnivåer och avgifter:

Vårdnivå         Antal timmar per månad                   Maximal avgift per månad 

1                                  1                                                        380 kr 
2                                  2                                                        760 kr 
3                                  3                                                      1140 kr
4                                  4                                                      1520 kr
5                          Över 4                                                      2013 Kr                       
                  

Fasta avgifter ordinärt boende

Trygghetslarm: 400 kr /månad
 
Matdistribution: 370 kr /månad
Matportioner i ordinarie boende: 55 kr/ portion

Dagverksamhet vård: 45 kr/ dag
Dagverksamhet mat:  55 kr/ portion

Korttidsboende/Avlastning

Korttidsboende vård: 70 kr/ dygn för omvårdnad
Korttidsboende mat: 120 kr/ dygn
Hyra tas ut efter mer en 1 månads boende i följd på korttidsboende: 100 kr/ dygn

Tillfällig ledsagning enligt SoL: 100 kr per tillfälle, max 500 kr/ mån

Särskilt boende

Särskilt boende Vård: avgiften på Särskilt boende beräknas som hemtjänstnivå 5.
Matabonnemang särskilt boende: 3 650 kr / månad
Kostnad förbrukningsmaterial: 150 kr / månad
Kostnad hjälpmedel: 50 kr / månad


 

Trygghetsboende:

Lunchabonnemang trygghetsboende: 1 650 kr / månad


Avgifter Handikappomsorgen:

Boendestöd enligt Socialtjänstlagen: se vårdnivåer 
Gruppbostad LSS: Kostnad för hyra grundar sig på storleken på lägenhet.
Korttidshem: Vid vistelse på korttidshem betalas egenavgift för kost, 80 kr /dygn.

Hemsjukvård

  • Barn- och ungdom ej fyllda 20 år: Avgiftsfri vård
  • Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast: 150 kr
  • Hjälpmedelsavgift uttas per komplett hjälpmedel inkl. tillbehör vid första utlämnandet: 150 kr

(Sent avbokat/uteblivet besök, tas ut om patienten inte finns i hemmet enligt avtalad tid: 300 kr + 50 kr för faktureringsavgift)

För dig som är inskriven i Hemsjukvården och har hemtjänst, ingår hemsjukvårdsavgiften i maxtaxan enligt gällande regler.
Hjälpmedel ingår inte i maxtaxan.

För dig som inte har hemtjänst, men är inskriven i hemsjukvården, är maxavgiften på 450 kr / månad.

Ladda ner taxorna här

Senast ändrad den 20 december 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer