den 16 januari 2019
Dagens namn: Hjalmar, Helmer
Orsa kommun - helt enkelt!

Överklaga beslut

 

Alla kommuninvånare har rätt att överklaga kommunala beslut.

Laglighetsprövning- beslut som alla kommunmedlemmar kan överklaga

Beslut fattade med kommunallagen som grund överklagas genom s.k.  laglighetsprövning. En sådan överklagan innebär att förvaltningsrätten prövar om beslutets laglighet. En sådan överklagan får bara göras av kommunmedlem, dvs. kommuninvånare som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller betalar kommunalskatt där.

Förvaltningsrätten kan endast välja mellan att upphäva beslutet eller inte upphäva beslutet. Beslutet kan upphävas om det t ex inte tillkommit i laga ordning; rör något som inte är en angelägenhet för kommunen; det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller beslutet strider mot lagen eller annan författning.

Överklagandet måste inkomma till förvaltningsrätten inom tre veckor (21 dagar) från den dag då det tillkännagavs att protokollet med beslutet justerats. Det tillkännagivandet ges på anslagstavlan i kommunhuset.

Så här överklagar du genom kommunalbesvär
I ditt överklagande ska följande information finnas:
• vilket beslut du överklagar
• vilken nämnd eller person som har fattat beslutet
• varför du anser att beslutet är oriktigt och ange vilken besvärsgrund som du stödjer dig på
• ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer

Överklagandet ska vara skriftligen undertecknat av dig eller av den person du gett fullmakt att företräda dig.
 
Överklagandet ska skickas till:
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
791 25 Falun

Förvaltningsbesvär - beslut som berörd kommunmedlem kan överklaga

Beslut fattade med förvaltningslagen som grund överklagas genom s k förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär kan lämnas in av den som personligen berörs av beslutet. Exempel på beslut som kan överklagas är beslut om byggnadslov, socialt bistånd och dispens från kommunens sophämtning.
   
Ansvariga på kommunen - det kan vara en nämnd, ett utskott eller en tjänsteman - bedömer om ärendet ska omprövas eller inte. Om kommunen kommer fram till att beslutet inte ska omprövas hos dem, skickas det vidare till förvaltningsrätten. Det finns alltså en möjlighet att en överklagan leder direkt till att ett ärende omprövas av kommunen.
         
Överklagandet måste inkomma till den nämnd som skickat beslutet till dig inom tre veckor (21 dagar) från den dag du erhöll beslutet.
  
Så här överklagar du genom förvaltningsbesvär
I ditt överklagande ska följande information finnas:
• vilket beslut du överklagar
• varför du anser att beslutet är oriktigt och ange hur du vill att beslutet ska ändras
• ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer
  
Överklagandet ska vara skriftligen undertecknat av dig eller av den person du gett fullmakt att företräda dig.
 
Överklagandet skall skickas till:
Orsa kommun
xxx nämnden
Box 23
794 21 Orsa
        
 

Du har rätt att få hjälp att överklaga beslut av kommunen. Vill du ha hjälp med att överklaga eller om något är oklart är du välkommen att höra av dig till den nämnd som har fattat beslutet eller kommunkansliet.
 
 
Senast ändrad den 12 augusti 2010
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer