den 13 december 2017
Dagens namn: Lucia
Orsa kommun - helt enkelt!
Beslutat av

Tekniska nämnden
2003-10-20 § 74

 
Kontakta oss

Besöksadress:Dalagatan 1, 1 tr upp

Postadress:
Box 23, 794 21 Orsa

Telefon: 0250-55 21 66

E-post: samhalle@orsa.se

Våra vintervägar

Snöröjning skall påbörjas vid ca 10 cm snödjup vid lätt snö, vid tung blöt snö vid ca 5 cm. Prioriterade vägar samt busstation och brandstation skall röjas i första hand och skall vara snöröjda senast 2 timmar efter påbörjad snöröjning, övriga vägar skall vara röjda senast efter 12 timmar.

Riktlinjer för vinterväghållning:

När skall snöröjning ske:

Vid övergående kallsnöväder (ca 8 cm), där snön fortlöpande komprimeras av trafiken lämnas snöröjningen till senare plogtur.

Vid skolfastigheter får snöröjning inte ske mellan 07:30 och 17:00 och vid barndaghem ej mellan 06:30 och 17:00. Vid ihållande snöfall under helgerna kan för vissa fastigheter snöröjningen lämnas till tidigt nästkommande vardagsmorgon eller söndagskväll.

Hur skall snöröjning ske:
Gatorna skall plogas till den största bredd som snömängden tillåter, sålunda skall så länge det är möjligt full bredd på vägar och gångbanor hållas.

Vid postlådor får ej någon större snövall läggas upp. Postbilen skall kunna köra fram till postlådan.

Vid infarter till fastigheter får ej någon större mängd snö läggas.

Snöröjningens kvalitet
Snöröjningen skall ske så att minsta möjliga snölager för erhållande av bra vintervägbana lämnas kvar. Gatukorsningar skall hållas fria från snövallar, som skymmer sikten.

Sandning
Sandning skall ske vid temperaturer över eller omkring noll grader när behov föreligger. I övrigt sker sandning vid behov (kallhalka), lokalt på särskilt utsatta ställen. Sandning skall kunna påbörjas senast 1 timme efter behov uppstår.

Sandningen skall i första hand ske på prioriterade gator inom östra området (backar) samt brandstationen, busstationen och Blästgatan samt 15 – 20 m ut från varje korsning. Vid svår halka sandas hela gatans längd och bredd. Gång och cykelbanor, parkeringar och övriga områden där gående finns har även högsta prioritet. Sandning skall även ske på fastigheter och parkeringar i samma omfattning och i samråd med beställaren

Bortforsling av snö
Bortforsling av snö sker med snöslunga och lastbil och/eller hjullastare och lastbil. Lastning av snö sker med kommunens egen maskin samt med inhyrd. Kommunen beställer och avgör när bortforsling ska ske.

På gator med en bredd överstigande 6 m i bostadsområden får snö lämnas kvar under hela vintern, så länge att en körbanebredd på 6 m uppehålles

Snö skall i första hand läggas upp på lämpliga närbelägna platser i samhället. Dock ej så den utgör en trafikfara.

----------------

Senast ändrad den 29 augusti 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer