den 28 april 2017
Dagens namn: Ture, Tyra
Orsa kommun - helt enkelt!
Orsa Folkhälsoråd

Orsa kommun
Ordf. Håkan Yngström (c)
Kenneth Lilja (s)
Olle Jobs (l)
Åke Cederberg (fritidschef)

Landstinget Dalarna
Maria Tapper (s)
 

 
 
Folkhälsorådet
Folkhälsorådet / 2015-05-19
Ny folkhälsostrateg i Orsa kommun
Linda Andersson heter vår nya folkhälsostrateg. Hon efterträder Stefan Olsson som gått vidare till ett liv som pensionär.
Folkhälsa
 
Bild på man som går stavgång
”Hälsa skapas där människor bor, älskar, arbetar och leker”
 
Var vi lever och hur vi bor, vår barndom och uppväxt, utbildning och arbete påverkar vår hälsa. Att ha vänner, att bli sedd, hörd och bekräftad är viktigt för att må bra. Den som har goda vardagsvillkor mår bra och gör också hälsofrämjande val i vardagen.
 
Var och en har ansvar, och också möjligheter, att påverka sin egen hälsa. I många situationer är vi dock beroende av politiska beslut som ger förutsättningar för hälsa och välbefinnande.
 
Ett gott liv är det övergripande målet för folkhälsoarbetet, och vi har alla ett ansvar för att skapa ett samhälle där det är gott att leva. Det är viktigt med samverkan på alla nivåer för att åstadkomma en god hälsoutveckling och tillväxt i Orsa kommun. Föreningar, organisationer, näringslivet, kyrkor, landstinget, kommunen – har alla en plats i folkhälsoarbetet. Folkhälsofrågorna är en angelägenhet för hela samhället.
 
Effekterna av folkhälsoinsatserna syns inte direkt, det krävs uthållighet och ork att arbeta långsiktigt.
 
Orsa Folkhälsoråd
Folkhälsorådet är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen vad avser kommunens samlade folkhälsoarbete. Folkhälsorådets övergripande mål är att skapa förutsättningar för en god hälsa och hälsoutveckling på lika villkor för hela befolkningen i Orsa kommun.
 
Folkhälsorådet är ett organ för samverkan och ömsesidig information mellan kommunens olika verksamheter, folkrörelser, frivilligorganisationer och lokala myndigheter. Folkhälsorådet skall också verka som ett rådgivande organ till nämnderna och förvaltningarna och vara remissinstans i frågor som rör folkhälsa och folkhälsoarbete.
 
Folkhälsorådet utgör styrgrupp för folkhälsoarbetet och är den grupp som i huvudsak utformar folkhälsoplanerarens uppdrag.
Senast ändrad den 29 januari 2016
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer