den 21 april 2018
Dagens namn: Anneli, Annika
Orsa kommun - helt enkelt!

Lite kort om Personuppgiftslagen (PUL)

Den nya personuppgiftslagen trädde i kraft den 24 oktober 1998. Lagen ersatte den gamla datalagen från 1973 och genomför Europaparlamentets och Europarådets direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Omfattning
Lagen omfattar i princip all automatiserad behandling av personuppgifter och manuell behandling av personregister. Med behandling menas varje åtgärd som vidtas beträffande personuppgifter. Som exempel på behandling kan nämnas insamling, registrering, lagring, bearbetning, översändande, utlämnande samt sammanställning eller samkörning av personuppgifter. Lagen gäller generellt, alltså inte bara för offentliga sektorn, men kommer att kraftfullt beröra kommuner, landsting och dess bolag.

Personuppgift
Som personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet (även ljud och bild).

Personuppgiftsansvarig
Enligt lagen skall det finnas en personuppgiftsansvarig, som är ansvarig för att behandling av personuppgifter sker enligt lagen. I Orsa kommun är respektive nämnd/styrelse personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsbiträde
Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den personuppgiftsansvariges organisation. Ett biträde kan t ex vara en servicebyrå som behandlar personuppgifter på uppdrag av en myndighet. Både juridiska och fysiska personer kan vara biträde.

Personuppgiftsombud
Om den personuppgiftsansvarige utser ett personuppgiftsombud behöver behandling av personuppgifter inte anmälas till Datainspektionen. Däremot skall alla nya personregister snarast anmälas till personuppgiftsombudet. Personuppgiftsombudet är även kommuninvånarnas ombud, vilket innebär att ombudet skall hjälpa den registrerade och bevaka att den personuppgiftsansvarige (kommunens nämnder och styrelser) fullgör sina skyldigheter i enlighet med bestämmelserna i 28 § PuL. I Orsa kommun har alla nämnder och styrelser utsett Camilla Staberg till sådant ombud.

Det här innebär PUL
• att personuppgifter bara får samlas in för särskilda uttryckligt angivna och berättigade ändamål, och då inte användas för andra ändamål

• att uppgifterna som behandlas är adekvata och relevanta
och inte fler än nödvändigt i förhållande till ändamålet

• att uppgifterna är riktiga och att åtgärder vidtas för att rätta till eller utplåna felaktiga eller ofullständiga uppgifter samt att uppgifterna inte bevaras längre än nödvändigt

• att det krävs samtycke från den registrerade, dock inte i vissa fall som när ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras, vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas, den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig skyldighet eller att en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning skall kunna utföras

• att behandling av personuppgifter är tillåten för att kunna utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse

• att lagen inte gäller vid utlämnande av personuppgifter p.g.a. offentlighetsprincipen

• att det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt uppgifter som rör hälsa eller sexualliv

• att det är förbjudet att lämna ut personuppgifter till länder utanför EU och EES, alltså är det förbjudet att lägga ut sådana uppgifter på internet eller i ett e-postmeddelande utan samtycke från den registrerade. Vissa harmlösa uppgifter får dock läggas ut på internet.

• att uppgifter om personnummer utan samtycke endast får behandlas när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering samt något annat beaktansvärt skäl

• att den registrerade skall informeras om vilka uppgifter som samlats in, såvida inte den registrerade redan känner till detta eller har gett sitt samtycke. Inom kommunen skall informationen lämnas av den nämnd/ styrelse eller bolag som för registret eller behandlar uppgifterna.

Tillsynsmyndighet är Datainspektionen.
Hemsida: www.datainspektionen.se

 

Senast ändrad den 20 augusti 2015
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer