den 23 februari 2018
Dagens namn: Torsten, Torun
Orsa kommun - helt enkelt!

Riktlinjer för fördelning av bygdepeng från vindkraft

 

Bygdepeng från vindkraft har tillkommit Orsa kommun som följd av etableringen av kommunens första vindkraftsanläggning på Mässingsberget, anlagt av vindkraftsbolaget OX2 och invigt år 2015. Till skillnad från bygdepeng från vattenkraft, som är reglerad i förordningen om bygdeavgifter SFS 1998:928 (numera kallad bygdemedel), är bygdepeng från vindkraft ett frivilligt avtal. Syftet är att ge kompensation för utnyttjandet av kommunens naturresurser.
Riktlinjerna för Orsa kommuns fördelning av bygdepeng från vindkraft bygger på det avtal som kommunen tecknade med OX2 år 2012.
Avtalet med OX2 ger Orsa kommun en årlig bygdepeng om 0,5 % av den samlade bruttoersättningen, för den el som vindkraftverken på Mässingsberget inbringar. Riktlinjerna gäller härmed för alla bygdepengar från vindkraftverk, som etableras på Orsa kommuns mark eller på mark som har påverkan på Orsa kommuns mark.

Kriterier för fördelning

Bygdepeng från vindkraft skall användas till projekt/ändamål som stimulerar näringslivsutveckling och försörjning i Orsa kommun. Utdelning av medel får ej gynna enbart en enskild kommersiell aktör utan att det finns ett mycket starkt allmänintresse. Ledande kriterier för fördelning är ökad sysselsättning, ökat antal besökare, ökad inflyttning och stärkt varumärke. Till detta räknas inte vad som normalt ingår i kommunala åtaganden.
Alla organisationer och projekt som uppfyller kriterierna för fördelning enligt stycket ovan kan söka.
Bygdepeng från vindkraft fördelas årligen och enligt samma tidplan som bygdepeng från vattenkraft, dvs. med sista ansökningsdag den 31 december.

Ansökningsrutiner

Ansökan sker på blankett ”Bygdepeng vindkraft” som finns att skriva ut från kommunens hemsida, orsa.se. Blanketten går också att hämta i kommunhuset. Sista ansökningsdag är 31 december varje år.
Till ansökningar skall bifogas beskrivning av projektet för vilket bygdepeng söks inklusive ekonomisk plan och finansiering, handlingar som styrker organisationens beslut och vem som är behörig att företräda organisationen samt senaste årets verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse.

Kommunens beredning och beslut

Orsa kommun, verksamhetsområde Samhälle tar emot ansökningarna.
Ansökningarna bereds av en representant från verksamhetsområde Samhälle och en representant från byarådets styrelse, därefter lämnas förslag till fördelning till kommunstyrelsens samhällsutskott, som är beslutande organ. 

Här hittar ni ansökningsblanketten till bygdepeng från vindkraft.

 

Senast ändrad den 5 december 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer