den 19 januari 2019
Dagens namn: Henrik
Orsa kommun - helt enkelt!

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Bakgrund
Den 1 januari 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen, SoL. Den nya bestämmelsen innebär att socialtjänstens insatser för äldre personer, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Som ett led i att kommunerna ska börja tillämpa den nya bestämmelsen fick Socialstyrelsen våren 2010 bland annat i uppdrag att ta fram en vägledning för att ge stöd till kommuner som avser att inrätta lokala värdighetsgarantier.

Utgångspunkten är de nya bestämmelserna i 5 kap. 4 och 5 §§ SoL om en nationell värdegrund i äldreomsorgen och att "den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges."

Prestationsersättning till kommunerna
Socialstyrelsen fick även ett regeringsuppdrag om att administrera och betala ut prestationsersättning till kommuner som avser att inrätta lokala värdighetsgarantier i enlighet med Socialstyrelsens vägledning.

Utvecklingsarbetet med värdighetsgarantier handlar om att göra lokala ställningstaganden. Vad har kommunen för ambition när det gäller att ge stöd och hjälp i den vardagliga livsföringen för äldre? Det kan handla om förbättrade möjligheter att påverka hur, när och på vilket sätt olika saker ska göras.

Syfte och mål
Orsa kommun har fått prestationsersättning för att utveckla lokala värdighetsgarantier för särskilt boende.

En arbetsgrupp bestående av personal från särskilt boende, en projektansvarig, anhöriga, en informationssekreterare, samt representanter från Kommunens Handikapp- och Pensionärs Råd (KHPR) har tillsammans arbetat fram värdighetsgarantier för särskilt boende i Orsa kommun.

Syftet med de lokala värdighetsgarantierna ska ge brukare ökad delaktighet och möjligheter att påverka sin omsorg.

Arbetsgruppens förslag på värdighetsgarantier, antogs i Socialnämnden den 2012-06-27.

Här kan du ta del av Socialförvaltningens värdighetsgarantier gällande särskilt boende.

 

Senast ändrad den 3 mars 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer