mora-orsa-logo

Köldmedier

Köldmedier finns bland annat i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar och har samlingsnamnet fluorerade växthusgaser (F-gaser). Problemet med F-gaserna är att de bidrar till växthuseffekten. Även små utsläpp har stor påverkan på klimatet och det är viktigt att gaserna hanteras på rätt sätt. Därför finns lagar för att minimera läckage från anläggningar som innehåller dessa gaser. Om du är operatör för en anläggning med köldmedier så har du huvudansvaret för att bestämmelserna följs.

Vem är operatör?
Operatör är den som har ansvar och befogenheter att besluta om tekniska ändringar av aggregatet. I många fall är ägaren till aggregatet även dess operatör. Det är operatören som är juridiskt ansvarig för köldmedieaggregaten.

Installera eller konvertera ett aggregat
Innan du installerar ny utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter köldmedia eller mer måste du informera oss. Informationen (anmälan) ska lämnas i så god tid att det finns möjlighet att ordna samråd med berörda parter om det behövs.

Avgift för tillsyn
En avgift på 925 kr tas ut för handläggning av rapport som uppfyller kraven. Handläggning av ärende där rapport inte kommit in eller där ytterligare tillsynsinsatser krävs debiteras med 925 kr/timme för faktiskt nedlagd tid. För verksamheter som betalar årlig avgift för tillsyn av miljöfarlig verksamhet ingår granskningen i den årliga avgiften. 

Undvik miljösanktionsavgift
Som lokal tillsynsmyndighet prövar och beslutar vi om miljösanktionsavgifter. När det gäller lagstiftningen om köldmedier så beslutar vi om miljösanktionsavgifter för bland annat dessa överträdelser:

Inte följt föreskrivna krav på kontrollintervall

5 000 kr

Utebliven underrättelse innan installation/konvertering

5 000 kr

   

Lämnat in kontrollrapporten senare än den 31 mars

1 000 kr

 

Kontakta oss

Susanne Brus
miljöinspektör
Telefon: 0250-55 21 37
susanne.brus@orsa.se

Miljökontoret
Telefon: 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Senast ändrad den 9 april 2018