den 16 januari 2019
Dagens namn: Hjalmar, Helmer
Orsa kommun - helt enkelt!
Boverkets föreskrifter

Boverkets föreskrifter
BFS 2013:9 HIN 3

Läs mer på Boverkets hemsida om enkelt avhjälpta hinder

 

Så här anmäler du ett enkelt avhjälpt hinder

Fyll i blankett om enkelt avhjälpta hinder eller kontakta byggnadsinspektör på Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa.
Telefon: 0250-260 00.
E-post: stadsbygg@mora.se

Enkelt avhjälpta hinder

En person med funktionsnedsättning blir handikappad först när han/hon utsätts för hinder i den omgivande miljön. För att så många som möjligt ska kunna leva ett fritt liv är det viktigt att göra vår miljö tillgänglig för alla invånare i kommunen utifrån deras behov.

Boverket har tagit fram föreskrifter om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder i befintliga byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser. Det kan vara vårdcentral, bibliotek. affärer, restauranger mm. Med allmän plats menas gator, vägar, torg och parker.

Vad är enkelt avhjälpta hinder

Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren, lokalhållaren eller näringsidkaren.

Några exempel på enkelt avhjälpta hinder är:

  • mindre nivåskillnader eller trappsteg
  • höga trösklar
  • avsaknad av ledstänger
  • tunga dörrar
  • bristande kontrastmarkering

 

 

Senast ändrad den 28 mars 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer