den 14 december 2017
Dagens namn: Sten, Sixten
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakter

För mer information om kommunens åtaganden:

Samordnare 
Åse Wadlund
0250- 55 21 99
070-284 10 26
ase.wadlund@orsa.se

För mer information från entreprenörerna:

info@orsahotell.se

Orsa hotell, 0250-40940

För mer information från Migrationsverket:
0771-235 235

För information från Landstinget:
Annika Alfredsson, distriktssköterska, Tfn 0250-49 88 30, 49 88 59 E-post annika.alfredsson@ltdalarna.se

 

Information kring asylboende i Orsa

 

Boenden för asylsökande finns i Noppikoski och på Orsa Hotel.  Det är Migrationsverket som är ansvariga för att skaffa boenden för de asylsökande och för detta ändamål har avtal tecknats med Orsa hotell.  

Även om kommunen inte är involverade i själva asylboendet, har kommunen ett ansvar att erbjuda asylsökande barn skolgång.  

-Det handlar om att människor som tvingats på flykt nu får möjlighet att bo i Orsa kommun under sin asylprocess. Även om de främst finns under Migrationsverkets ansvar är det viktigt att även se till vad Orsa kommun kan göra för att de boende ska känna sig välkomna och trygga här. Som kommun har vi alltid ett visst ansvar för de människor som vistas i kommunen, bofasta så väl som besökare. När det gäller asylsökande personer är kommunens främsta uppgift att erbjuda skolundervisning för barnen och i övrigt ge det stöd vi är skyldiga att ge alla som vistas i kommunen. Som kommun är vi rätt väl rustade för detta 

Orsa kommun får sedan olika former av ersättningar från Migrationsverket för de åtaganden som kommunen får i samband med att ett asylboende öppnas i kommunen. För mer information om olika ersättningar till kommunen gå vidare till: http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner.html

Migrationsverket har i uppdrag att pröva rätten till skydd i Sverige och erbjuda boende för de som inte har eget boende under tiden som asylansökan provas. Ca 80 000 personer väntas söka asyl i Sverige under 2015, men olika händelser påverkar den slutgiltiga siffran. Utvecklingen i Mellanöstern och tillgängliga flyktvägar i EU och Sverige är några av faktorerna som påverkar. Under sommaren har drygt 2000 nya asylsökande registrerats varje vecka.  

För mer information om Migrationsverket och migration vänligen gå vidare till: http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket.html

Ett asylboende är ett boende där personer som söker asyl i Sverige bor i väntan på att deras ansökan behandlas. Målsättningen för Migrationsverket är att handläggningstiden i ett asylärende ska vara 3 månader, men till följd av det relativt höga antalet asylsökande som i nuläget registreras varje vecka har det bidragit till att handläggningstiderna har blivit längre. Det är därför idag inte är ovanligt att handläggningstiden ligger på omkring 6 månader.  

Om en person får avslag på sin asylansökan finns möjlighet att överklaga. När beslutet har vunnit laga kraft kan Migrationsverket sedan påbörja verkställigheten av beslutet. Under den här tiden ingår den sökande fortfarande i asylsystemet vilket innebär att personen fortfarande bor i asylboendet. 

För en person som beviljas uppehållstillstånd påbörjas en process där personen ska kommunplaceras för att därefter påbörja sina etableringsinsatser. Fram till dess att personen själv ordnar med boende i en kommun eller att arbetsförmedlingen i kontakter med kommuner runt om i landet hittar en möjlighet för personen att bosätta sig, finns personen kvar på asylboendet. 

För mer information om asylprocessen vänligen gå vidare till: http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige.html

 

 
Senast ändrad den 21 april 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer