den 19 januari 2019
Dagens namn: Henrik
Orsa kommun - helt enkelt!
Viktig informationVåra styrdokument
Planer mot diskriminering och kränkande behandling

Läroplaner för förskola och skola
Skollagen

Kvalitetsredovisning 2016/2017
Årsredovisning 2017

Kommunblad 2017

Våra riktlinjer på olika språk
Arabiska, Engelska, Franska, Persiska, Somaliska, Svenska, Swahili, Turkiska, Tyska

Vill du starta egen förskola?
Ansöka om starta fristående verksamhet

Våra kontaktpolitiker 2015-2018 (rev. 171109)
Utskottet för Lärande utser kontaktpolitiker till varje rektors-/förskolechefsområde.

Kyrkbyns skola
Håkan Yngström (C)
Anders Rosell (S)               

Bergetskolan
Håkan Yngström (C)
Gunilla Elings Friberg (S)  

Digerbergets skola
Camilla Staffan (C)
Gunilla Elings Friberg (S)

Orsaskolan
Bengt-Åke Svahn (KD)
Annika Lemme (V)             

Musikskolan
Annika Lemme (V)
Anders Rosell (S)

Förskola
Digerberget/Berget
Camilla Staffan (C)
Bengt-Åke Svahn (KD)                

Förskola
Gunilla Elings Friberg (S)
Annika Lemme (V)

2017-12-19

Skolinspektionen godkänner Orsas skolor

Vid uppföljningen av tidigare beslut konstaterar Skolinspektionen att huvudmannen avhjälpt påtalade brister.

Uppföljning av tillsyn i Orsa kommun

Skolinspektionen genomförde tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Skolinspektionen fattade den 22 februari 2017 beslut efter tillsyn för förskoleklass och grundskola i Orsa kommun. Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i detta beslut. Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder som Orsa kommun inkom med 25 september 2017.

Avhjälpta brister i verksamheten

Utveckling av utbildningen vid skolenheterna

Huvudmannen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och förbättra utbildningen i grundskolan inom väsentliga områden, i syfte att säkerställa likvärdighet och kvalitet. I detta arbete ingår att huvudmannen skaffar sig kunskap om nuläget vid skolenheterna. Denna nulägesbild ska bland annat innefatta kunskapsresultaten och resultaten avseende tryggheten och studieron vid skolenheterna. I arbetet ingår också att följa upp de centrala förutsättningar som huvudmannen ger skolenheterna, för att de ska kunna ge eleverna en god utbildning. Huvudmannen analyserar sedan orsakerna till bristande måluppfyllelse, resultat och förutsättningar, vilka förbättringsåtgärder som behövs, samt vidtar dessa åtgärder.

När huvudmannen formulerar nulägesbilden ska denna bygga på uppgifter som rektorerna tagit fram i sitt eget kvalitetsarbete vid skolenheterna, men också på uppgifter huvudmannen själv insamlat (exempelvis nationell statistik, tillsyns- och granskningsrapporter, anmälningar om kränkande behandling, etc). Det ska därför finnas en koppling mellan huvudmannens kvalitetsarbete, och det kvalitetsarbete som rektorn tillsammans med lärare, övrig personal och elever leder vid skolenheterna.

Ett annat viktigt verktyg för att se till att utbildningen i grundskolan är likvärdig är en behovsstyrd resursfördelning, så att resursfördelningen mellan skolenheterna anpassas efter skolornas skiftande behov och förutsättningar. Med resurser avses såväl ekonomiska som personalmässiga resurser. Resursfördelningen följs upp och utvärderas, så att en bedömning kan göras i vilken grad den främjar elevernas kunskapsutveckling och trygghet.

Bedömning av brist

Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Orsa kommun inte uppfyllde författningskraven avseende att:

  • Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen, och dokumenterar denna uppföljning. (4 kap. 3 och 6 §§ skollagen) 
  • Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de beslutade åtgärderna.  (4 kap. 3 och 6 §§ skollagen)
  • Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras.  (4 kap. 3 och 6-7 §§ skollagen)

Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att Orsa kommun avhjälpt denna brist.

Läs hela Skolinspektionens beslut

 

Senast ändrad den 15 november 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer