den 21 maj 2018
Dagens namn: Konstantin, Conny
Orsa kommun - helt enkelt!
Nyheter
Nyheter / 2018-05-21
Sommarens låtskrivarläger i Orsa
Dalapop och Orsa kommun och Studiefrämjandet m fl ordnar under sommaren tre låtskrivarworkshops, ledda av Michael Blair och Janne Bäckman och med fler inspiratörer på gästlistan. De tre workshoparna är öppen för alla - proffs som nybörjare!
Nyheter / 2018-05-17
Vad vill vi uppnå med nya webbplatsen?
Ge god service, öka engagemanget och delaktigheten, effektivisera de kommunanställdas arbetsuppgifter och stärka kommunens varumärke. Det är de effekter som de nya webbplatserna ska ge. Nu inleds arbetet med att bygga webbarna.
Nyheter / 2018-05-17
Beslut fattat av IVO angående lex Sarah-anmälan inom äldreomsorgen
Beslut har kommit från inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående den anmälan om missförhållanden som gjordes i början av februari. IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Nyheter / 2018-05-15
Sångläger i Orsa - för barn mellan 9-14 år
Sånglägret 2018 - för barn som vill sjunga, showa och ha kul tillsammans.
Nyheter / 2018-05-15
Bästa förbättringen av näringslivsklimatet i länet
Orsa har stått för den bästa förbättringen av näringslivsklimatet i länet. Detta enligt Svenskt Näringslivs mätning. Det totala omdömet har stigit från betyget 3,1 till 3,4.
2018-01-26

Mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut om utbyggnad av VA i södra Orsa

Mark- och miljödomstolen säger att det i och för sig skulle kunna föreligga en skyldighet för kommunen enligt 6 § vattentjänstlagen att ordna vatten- och avloppstjänster i delar av södra Orsa. I det underlag som legat till grund för länsstyrelsens beslut om föreläggande har dock inte framkommit att nuvarande situation skulle innebära några konkreta hälsorisker eller olägenheter för miljön. Det är därför oklart om förutsättningarna för kommunal skyldighet att ordna vatten- och avloppstjänster enligt 6 § vattentjänstlagen faktiskt är uppfyllda, säger domstolen.

Domstolen hänvisar till av kommunen beslutad VA-plan, där det framgår att kommunen ska klargöra förutsättningarna för en långsiktigt hållbar VA-försörjning i södra Orsa. Särskilt kan framhållas vikten av att eventuella beslut om verksamhetsområde och tidplan för ordnande av allmän VA-anläggning grundas på ett gediget underlag innefattande inventering av befintliga anläggningar genom platsbesök och samråd med berörda fastighetsägare med flera, konstaterar domstolen.

- Det är bra att Mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut att tvinga kommunen att bygga ut VA i södra Orsa, säger Mikael Thalin (C), kommunstyrelsens ordförande.

- Det är glädjande att domstolen så tydligt säger att kommunen har en väl genomarbetad VA-plan och att det är den som nu ska fullföljas. Så fort domen vinner laga kraft ska vi komma igång med att klargöra förutsättningarna för en hur långsiktigt hållbar VA-försörjning i södra Orsa ska uppnås. I samråd med berörda fastighetsägare och vattenledningsföreningen ska statusen på avloppen och förutsättningar för lokala lösningar utredas, säger Mikael Thalin vidare.

Bakgrund
Länsstyrelsen i Dalarnas län förelade genom beslut den 8 juni 2017 Orsa kommun att

  • senast den 1 september 2018 besluta om verksamhetsområde för de södra byarna inom vilket en allmän dricks- och spillvattenanläggning ska ordnas och där fastigheterna inom ett markerat område minst ska ingå,
  • senast den 31 december 2022 ordna allmän dricks- och spillvattenanläggning för ovan bestämda verksamhetsområde.

Orsa kommun överklagade länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen.

Läs hela Mark- och miljödomstolens beslut här

Senast ändrad den 26 maj 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer