den 25 februari 2018
Dagens namn: Sigvard, Sivert
Orsa kommun - helt enkelt!
Nyheter
Nyheter / 2018-02-22
Nystart för verksamheten 13+ på Ungdomens Hus den 1 mars
I samråd med ungdomarna själva har en ny verksamhet utformats på Ungdomens Hus.
Nyheter / 2018-02-14
Samhällschefen Celia Yoshida Ahlin slutar
Samhällschefen Celia Yoshida Ahlin har sagt upp sig från Orsa kommun för att börja en ny tjänst närmare hemmet i Västerbotten.
Nyheter / 2018-02-09
Orsa kommun Lex Sarah-anmäler missförhållanden inom äldrevården
Orsa kommun anmäler sig själv genom en så kallad Lex Sarah-anmälan. Anledningen är att personal uppmärksammat missförhållanden hos en boende inom äldreomsorgen.
Nyheter / 2018-02-09
Granskning av kommunens fiberutbyggnad
Med anledning av de uppgifter som framkommit i P4 Dalarnas granskning av fiberutbyggnaden i Mora, Orsa och Älvdalen har kommunerna beslutat att tillsätta en extern utredning.
Nyheter / 2018-02-08
Orsa mobiliserar för ett bättre näringslivsklimat
Orsa kommun har satt ett tydligt mål att vara bland de 100 bästa i Svenskt Näringslivs ranking senast år 2020. Vid måndagens kommunfullmäktige antogs i full enighet en Näringslivsstrategi som anger hur målen ska uppnås.
2018-01-26

Mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut om utbyggnad av VA i södra Orsa

Mark- och miljödomstolen säger att det i och för sig skulle kunna föreligga en skyldighet för kommunen enligt 6 § vattentjänstlagen att ordna vatten- och avloppstjänster i delar av södra Orsa. I det underlag som legat till grund för länsstyrelsens beslut om föreläggande har dock inte framkommit att nuvarande situation skulle innebära några konkreta hälsorisker eller olägenheter för miljön. Det är därför oklart om förutsättningarna för kommunal skyldighet att ordna vatten- och avloppstjänster enligt 6 § vattentjänstlagen faktiskt är uppfyllda, säger domstolen.

Domstolen hänvisar till av kommunen beslutad VA-plan, där det framgår att kommunen ska klargöra förutsättningarna för en långsiktigt hållbar VA-försörjning i södra Orsa. Särskilt kan framhållas vikten av att eventuella beslut om verksamhetsområde och tidplan för ordnande av allmän VA-anläggning grundas på ett gediget underlag innefattande inventering av befintliga anläggningar genom platsbesök och samråd med berörda fastighetsägare med flera, konstaterar domstolen.

- Det är bra att Mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut att tvinga kommunen att bygga ut VA i södra Orsa, säger Mikael Thalin (C), kommunstyrelsens ordförande.

- Det är glädjande att domstolen så tydligt säger att kommunen har en väl genomarbetad VA-plan och att det är den som nu ska fullföljas. Så fort domen vinner laga kraft ska vi komma igång med att klargöra förutsättningarna för en hur långsiktigt hållbar VA-försörjning i södra Orsa ska uppnås. I samråd med berörda fastighetsägare och vattenledningsföreningen ska statusen på avloppen och förutsättningar för lokala lösningar utredas, säger Mikael Thalin vidare.

Bakgrund
Länsstyrelsen i Dalarnas län förelade genom beslut den 8 juni 2017 Orsa kommun att

  • senast den 1 september 2018 besluta om verksamhetsområde för de södra byarna inom vilket en allmän dricks- och spillvattenanläggning ska ordnas och där fastigheterna inom ett markerat område minst ska ingå,
  • senast den 31 december 2022 ordna allmän dricks- och spillvattenanläggning för ovan bestämda verksamhetsområde.

Orsa kommun överklagade länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen.

Läs hela Mark- och miljödomstolens beslut här

Senast ändrad den 26 maj 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer