den 16 januari 2019
Dagens namn: Hjalmar, Helmer
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakta oss

Avdelningschef
Annika Bruks
Telefon: 0250-55 23 70
annika.bruks@orsa.se

Postadress:
Box 23
794 21 Orsa

Besöksadress: Stensgatan 6

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 

Lagen gäller för

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Insatser enligt LSS


1. Rådgivning och annat personligt stöd (söks hos landstinget)
En rätt till kvalificerat expertstöd av personer som förutom sin yrkeskunskap har särskild kunskap om hur det är att leva med stora funktionshinder. Stödet kan till exempel ges av kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut och dietist. Råd och stöd ska vara ett komplement till och inte en ersättning för till exempel habilitering, rehabilitering och socialtjänst.

2. Personlig assistans
Personer med stora hjälpbehov av personlig karaktär har rätt till ett personligt utformat stöd.

Den personlige assistenten hjälper den enskilde i vardagen som till exempel att klara av sin hygien, måltider, att klä på och av sig, förflytta sig eller för att kommunicera med andra. Det innebär att ett antal assistenter finns till förfogande som hjälper till i bostaden, på arbetet, i skolan eller på fritiden med det som den funktionshindrade inte själv klarar av.
Även barn med svåra funktionshinder kan beviljas hjälp av personlig assistent.

Om behovet av personlig assistent för grundläggande hjälpbehov uppgår till 20 timmar per vecka eller mer, gäller LASS (Lagen om assistansersättning).

Ansökan upp till 20 timmar per vecka handläggs av kommunen.
Ansökan om insatser enligt LASS handläggs av Försäkringskassan.

De funktionshindrade som omfattas av LSS men inte har rätt att erhålla personlig assistent har ofta rätt till andra insatser som till exempel ledsagarservice

3. Ledsagarservice
Ledsagarservice skall underlätta för personer med omfattande funktionshinder att delta i samhällslivet. En ledsagare följer den funktionshindrade personen till olika aktiviteter ute i samhället, hjälper till att hälsa på hos släkt och vänner eller för att kunna komma ut i friska luften. Den enskilde betalar ingenting för ledsagning förutom egna omkostnader i samband med aktiviteter.

4. Kontaktperson
Syftet med stöd av en kontaktperson är framför allt att bryta den isolering som ofta är följden av funktionshinder. Personer med funktionshinder har behov av att ha kontakter ute i samhället och att kunna delta i olika fritidsaktiviteter som alla andra. Stödet av en kontaktperson kan innebära att gå på promenader, göra bio- och restaurangbesök, gå i affärer eller helt enkelt bara att ha någon att umgås med.

5. Avlösarservice i hemmet
Avlösning innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden av det funktionshindrade barnet från anhöriga eller andra närstående. Avlösning kan ges under såväl dagar, kvällar och nätter som helger.

6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Korttidsvistelse är en insats till föräldrar eller annan vårdare med en funktionshindrad familjemedlem som behöver avlösning. Även den funktionshindrade kan vara i behov av miljöombyte, rekreationer och personlig utveckling.

Orsa kommun anlitar korttidshem i andra kommuner. Ett alternativ till korttidshem är s k stödfamilj. Med stödfamilj avses en familj som tar emot funktionshindrade personer i sitt hem.

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet, i anslutning till skoldagen samt under lov
Syftet med korttidstillsyn är att ge skolungdomar mellan 13-23 år meningsfull fritidssysselsättning i anslutning till skoldagen och under loven.

Före 13 års ålder ansvarar skolbarnomsorgen för tillsyn efter skolan.

8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn
och ungdomar som behöver bo utanför det egna hemmet

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service. Detta ska vara ett komplement till föräldrahemmet både för barn som kan bo hos föräldrarna en del av tiden och för dem som inte alls kan bo hemma med sin familj.

9. Boende med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
Funktionshindrade som vill ha eget boende kan erbjudas en bostad med särskild service. Bostaden kan vara utformad som servicebostad eller gruppbostad.

Gruppbostad är ett bostadsalternativ för de funktionshindrade som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

Gemensamt för samtliga boendeformer är att omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella insatser ingår. Dessutom är samtliga bostäder anpassade efter de boendes förutsättningar, behov och intressen.

Kommunens gruppbostäder:
Ivar Kistis, Ström Pers

10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

I Orsa kommun finns daglig verksamhet för personer som omfattas av LSS och som är i  yrkesverksam ålder men saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Det finns alltid handledare nära till hands.

Individuell plan
Den som är funktionshindrad, har rätt att begära en individuell plan enligt LSS § 10. I planen skall redovisas beslutade och planerade insatser. Även åtgärder som vidtas av andra än hemkommunen eller landstinget, skall redovisas i den individuella planen. Planen skall fortlöpande och minst en gång per år omprövas och utvärderas. Planen skall klargöra den funktionshindrades behov av insatser samt underlätta samordningen mellan olika organ som ger stöd för den enskilde. Orsa kommun har ansvaret enligt LSS § 14 att samordna de insatser som tas upp i en individuell plan. Sekretesslagens bestämmelser skall iakttas i kommunikation mellan olika myndigheter. Detta innebär att den funktionshindrades samtycke krävs för att en uppgift skall kunna lämnas vidare.

Förhandsbesked
Om en person vill flytta från en kommun till en annan har han rätt att i förväg få besked av inflyttningskommunen om rätt till insatser i den kommunen. En ansökan om förhandsbesked skall behandlas på samma villkor som om han var bosatt i kommunen. Skyldigheten att tillhandahålla insatser inträder dock först sedan sökanden flyttat till kommunen. Inflyttningskommunen skall utan dröjsmål planera och förbereda för att ta emot den funktionshindrade personen med de insatser som förhandsbeskedet ger honom rätt till om han bosätter sig i kommunen.

Senast ändrad den 20 december 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer