den 16 januari 2019
Dagens namn: Hjalmar, Helmer
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakt

Avgiftshandläggare
Annette Wilhelmsson
Telefon: 0250-396 21
annette.wilhelmsson@orsa.se

 

Avgifter och taxor

Kommunen tillämpar den s.k. maxtaxan, som riksdagen införde 2002-07-01.
I korthet innebär det att den enskilde tillförsäkras medel för att täcka dagliga levnadskostnader, förbehållsbelopp, innan den kommunala avgiften kan tas ut.

Den del som kommunen får ta i anspråk kallas avgiftsutrymme, dock finns en maxtaxa som begränsar vad kommunen får ta ut av den enskilde. För år 2018 är maxtaxan 2044 kronor per månad. Maxtaxan omfattar avgifter för hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm, dagvård och korttidsvård. I maxtaxan ingår inte avgift för matportioner/matabonnemang

Vårdnivåer och avgifter:

Vårdnivå Antal timmar per månad Maximal avgift per månad
1 Upp till 1 380 kr
2 Upp till 2 760 kr
3 Upp till 3 1 140 kr
4 Upp till 4 1 520 kr
5 Över 4 2 044 kr


Fasta avgifter ordinärt boende
Trygghetslarm: 400 kr/månad 

Matdistribution: 370 kr/månad
Matportioner i ordinarie boende: 55 kr/portion

Dagverksamhet vård: 45 kr/dag
Dagverksamhet mat: 55 kr/portion

Korttidsboende/Avlastning
Korttidsboende vård: 70 kr/dygn för omvårdnad
Korttidsboende mat: 120 kr/dygn
Hyra tas ut efter mer en 1 månads boende i följd på korttidsboende: 100 kr/dygn

Tillfällig ledsagning enligt SoL: 100 kr per tillfälle, max 500 kr/mån

Särskilt boende
Särskilt boende Vård: avgiften på Särskilt boende beräknas som hemtjänstnivå 5.

Matabonnemang särskilt boende: 3 650 kr/månad
Kostnad förbrukningsmaterial: 150 kr/månad
Kostnad hjälpmedel: 50 kr/månad

Trygghetsboende:
Lunchabonnemang trygghetsboende: 1 650 kr/månad

Avgifter Handikappomsorgen:
Boendestöd enligt Socialtjänstlagen: se vårdnivåer 
Gruppbostad LSS: Kostnad för hyra grundar sig på storleken på lägenhet.
Korttidshem: Vid vistelse på korttidshem betalas egenavgift för kost, 80 kr/dygn.

Hemsjukvård

  • Barn- och ungdom ej fyllda 20 år: Avgiftsfri vård
  • Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast: 150 kr
  • Hjälpmedelsavgift uttas per komplett hjälpmedel inkl. tillbehör vid första utlämnandet: 150 kr

Sent avbokat/uteblivet besök, tas ut om patienten inte finns i hemmet enligt avtalad tid: 300 kr + 50 kr för faktureringsavgift.

För dig som är inskriven i Hemsjukvården och har hemtjänst, ingår hemsjukvårdsavgiften i maxtaxan enligt gällande regler.
Hjälpmedel ingår inte i maxtaxan.

För dig som inte har hemtjänst, men är inskriven i hemsjukvården, är maxavgiften:
450 kr/månad.

Ladda ner taxorna här

Senast ändrad den 17 augusti 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer