den 16 januari 2019
Dagens namn: Hjalmar, Helmer
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakt, blanketter m.m.
 
Alkoholhandläggare
Marie Ingels
Telefon: 0250-55 23 64
marie.ingels@orsa.se
 
 
 

Den Nya AlkohollagenAlkohollagen

Den 1 januari 2011 trädde en ny alkohollag i kraft. Den som bedriver catering-verksamhet kommer att kunna få ett stadigvarande serveringstillstånd, flera tillståndshavare ska kunna utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. Den som söker serveringstillstånd måste avlägga prov. Läs mer om kunskapsprov nedan.

Serveringstillstånd och tillsyn

I Orsa kommun är det Verksamhet Omsorg som handlägger ärenden som gäller alkoholserveringstillstånd och folkölsförsäljning. Kommunen har även tillsynsansvar. Alkohollagstiftningen har tillkommit för att begränsa alkoholens skadeverkningar och är i första hand en skyddslagstiftning. Servering av alkoholdrycker ska ske med återhållsamhet och får inte föranleda olägenheter i fråga om ordning och nykterhet.

Alkoholdrycker får inte säljas om det inte föreligger rätt till det enligt 3 kap 1 § samt om det avser servering av alkoholdrycker krävs ett serveringstillstånd enligt 8 kap 1 §.
 
Serveringstillstånd krävs dock inte för servering som ordnas:
 • utan vinstintresse (vinst behöver ej avse pengar utan kan även avse exempelvis goodwill.)
 • i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker
 • vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer (ett bröllop och en jubileumsfest är exempel på när kriteriet för enstaka tillfälle kan anses uppfyllt. Återkommande föreningsmöten och pubkvällar på arbetsplatser mm tillhör däremot inte denna kategori). Personer skalla vara kända i förväg och en förteckning över dessa skall finnas upprättad.
 • utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av drycker. (detta innebär att arrangören i anslutning till tillställningen inte kan ta betalt för vare sig mat, entré, garderob eller för andra varor eller tjänster m.m.)

  Observera att samtliga fyra krav ska vara uppfyllda.

Kunskapsprov

En förutsättning för att kunna beviljas serveringstillstånd är att de personer som har betydande inflytande i serveringsrörelsen har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Den som söker serveringstillstånd ska därför som huvudregel avlägga ett kunskapsprov i den kommun som handlägger ansökan. Kunskapsprovet är webbaserat och framtaget av Statens folkhälsoinstitut. Kunskapsfrågorna omfattar fyra områden; alkoholpolitik, bestämmelser om servering, bestämmelser om tillsyn och bestämmelser om mat och utrustning.

Provet omfattar mellan 60 och 28 frågor beroende på vilken typ av tillstånd man ansöker om. För godkänt resultat måste sökande uppnå minst 75 % rätta svar inom varje område som ingår i provet. Hjälpmedel är inte tillåtna. Tiden för ett skriftligt prov är högst 90 minuter. Ett kunskapsprov får avläggas muntligen om sökanden inte behärskar något av de språk som proven tillhandahålls på, kan styrka påtagliga läs- och skrivsvårigheter eller om det i övrigt finns särskilda skäl. Tolk som anlitas ska vara auktoriserad. Sökanden ska ges möjlighet till två omprov. Om man inte godkänns på provet är detta grund för att avslå ansökan om serveringstillstånd.

Praktisk information

Efter att din ansökan om serveringstillstånd kommit in till tillståndsmyndigheten gör myndigheten en bedömning av vem eller vilka personer i den sökande organisationen som behöver göra provet eller om undantag från provskyldigheten föreligger. Kunskapsprov genomförs på tillståndsmyndigheten på avtalad tid. Provet rättas av Statens folkhälsoinstitut och resultatet skickas till tillståndsenheten.

Eventuella kunskapsprov i samband med olika restauratörsutbildningar är inte giltiga. Statens folkhälsoinstitut har utarbetat ett nationellt prov vilket är det prov som gäller när kommunen efterfrågar kunskapsprovet. 

 

Anmälningsskyldighet

Folköl

Den verksamhet som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl är skyldig att anmäla detta till kommunen innan försäljning eller servering påbörjas. 

Handläggningstider

 • Stadigvarande tillstånd - 6 veckor
 • Tillfälliga tillstånd allmänheten - 4 veckor
 • Tillfälliga tillstånd slutna sällskap - 10 dagar


Avgifter:

 • Nyansökan stadigvarande tillstånd till allmänheten: 11.000 kr
 • Nyansökan stadigvarande tillstånd till slutna sällskap: 10.300 kr
 • Nyansökan stadigvarande tillstånd catering slutna sällskap: 10.000 kr
 • Tillfälligt tillstånd till allmänheten: 6.500 kr
 • Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap: 1.400 kr
 • Tillfälligt tillstånd provsmakning allmänheten bef krögare: 3.000 kr
 • Stadigvarande tillstånd att anordna provsmakning: 6.000 kr
 • Byte av ägare eller ändrad bolagsform: 5.450 kr
 • Mindre förändring i bolag t ex byte av en (1) bolagsman: 1.000 kr
 • Utvidgat tillstånd yta, stadigvarande: 5.500 kr
 • Utökade serveringstider, stadigvarande: 5.000 kr
 • Tillfälligt utvidgad yta eller serveringstid, max 5 tillfällen: 1.000 kr
 • Tillfälligt tillstånd för gemensam serveringsyta för fler krögare                                                      med stadigvarande tillstånd till allmänheten: 2.500 kr
 • Kunskapsprov inkl 2 omprov: 1.500 kr
 • Kunskapsprov byte bolagsman inkl 2 omprov: 1.500 kr
 • Kunskapsprov slutet sällskap inkl 2 omprov: 1.500 kr
 • Nyansökan inom 3 månader efter 3 underkända prov: 5.000 kr
 • Anmälan av lokal, bef tillstånd catering slutet sällskap: 300 kr

Avgiften skall betalas in på Orsa kommuns Postgiro; 12 42 60 - 1 och märkas "serveringstillstånd" samt sökande bolag/namn. Kopia av kvitto på inbetald ansökningsavgift skall lämnas tillsammans med ansökan till kommunen.

Senast ändrad den 30 oktober 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer