den 16 januari 2019
Dagens namn: Hjalmar, Helmer
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakta oss

Socialkontoret
Telefon: 0250-55 23 50

Postadress:
Box 23
794 21 Orsa

Besöksadress:
Lillågatan 2

Fax: 0250-55 23 51

omsorg@orsa.se

 

Barn som far illa

Vi tar emot ansökan om bistånd som gäller familjers behov av råd och stöd samt utreder anmälningar gällande barn som far illa.
 

Anmälan
Har du kännedom att något barn eller ungdom riskerar att fara illa eller far illa, bör du snarast anmäla till Individ- och familjeomsorgen. Anmälan kan lämnas anonymt av allmänheten. Personal inom verksamheter som arbetar med barn har anmälningsskyldighet enligt kap.14 § 1 Socialtjänstlagen.

Socialsekreterare aktualiserar anmälan och gör en förhandsbedömning om utredning skall inledas eller ej. På grund av sekretess kan återkoppling om hur anmälan hanteras inom socialtjänsten inte göras till anmälaren. Om vårdnadshavaren samtycker till en öppenhet kan socialtjänsten lätta på sekretessen.
 
Utredning
Utredning enligt socialtjänstlagen görs utifrån ett barnperspektiv, vilket förutsätter att social sekreterare pratar med barnet och belyser hur barnet uppfattar sin egen situation. De flesta insatser som följer av en utredning är frivilliga.

Vid allvarliga missförhållanden i hemmet eller i den unges beteende kan utredningen leda till ansökan om vård enligt LVU (Lag om vård av unga). Lagen är en tvångslagstiftning för att barn och ungdomar skall skyddas från missförhållanden.
 

Är du utsatt av våld i en nära relation? Då kan du ta kontakt med socialsekreterare för råd och stöd, eller kontakta någon under rubriken Stöd- och hjälporganisationer.
 
 
 
Senast ändrad den 20 december 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer