den 25 september 2018
Dagens namn: Tryggve
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontaktuppgifter

Per-Erik Jonsson              Ställföreträdande Räddningschef

Telefon: 0250-55 21 93

Linda Björck-Jansson      Beredskaps- och säkerhetssamordnare
Telefon: 0250-55 22 06

Postadress: Box 23, 794 21 Orsa
Besöksadress: Blästgatan
Telefon: 0250-55 21 88
Fax: 0250-419 85

 
Mer om säkerhet

DinSäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson

Krisinformation.se

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Skogsbrukets riktlinjer för riskhntering avseende brand för att begränsa riskerna kopplat till skogsarbete vid torra förhållanden råder en samsyn om att arbetet ska genomföras med god planering och försiktighet.

 


 

 
Nyheter
Nyheter / 2018-09-20
Nu fungerar vår telefonväxel
Felet är lokaliserat och åtgärdat. Det går bra att ringa till vår växel igen, 0250-55 21 00.
Nyheter / 2018-09-19
Den planerade renoveringen av Orsa simhall är inställd tillsvidare.
Nyheter / 2018-09-10
Preliminärt valresultat i Orsa kommun
På onsdag ska det räknas ytterligare röster, först därefter vet vi det slutliga valresultatet.
Nyheter / 2018-09-07
Medborgarundersökning i Orsa kommun 2018
Orsa kommun genomför under hösten en medborgarundersökning i samarbete med SCB (Statistiska centralbyrån).
Nyheter / 2018-09-06
Skolan och fritids inte stängda fredag 7 september
Flera hushåll i Orsa kommun har fått utskick i sina brevlådor där det står att skolan är stängd på fredag på grund av planeringsdag. Broschyren är ett centralt utskick från ett politiskt parti och har inget med öppettiderna i Orsas skolor att göra.
2018-06-01

Granskning av fiberutbyggnad visar brister i rutiner och dokumentation

Det finns brister i hur Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har följt gällande ramavtal kring utbyggnaden av fiber. Det visar den externa granskning som de tre kommunerna låtit revisionsbyrån PWC göra.

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner bygger ut sitt fibernät i ett gemensamt projekt. 2014 gjordes, via ett ramavtal, en gemensam upphandling av entreprenörer som skulle sköta genomförandet av utbyggnaden.

I februari 2018 gav de tre kommuncheferna i uppdrag åt revisionsbyrån PWC att utreda hur kommunerna följt ramavtalet för fiberutbyggnad. Detta efter att media granskat fakturor från en av leverantörerna. PWC fick i uppdrag att titta på interna rutiner kring fakturakontroll och avtalsuppföljning och att undersöka om felaktiga betalningar skett.  PWC fick också i uppdrag att rekommendera eventuella åtgärder till förbättring.

PWC:s bedömning
PWC:s sammanfattade bedömning är att kommunerna har gjort avvikelser mot upphandlat ramavtal. Bland annat har nytt material för utbyggnaden tillkommit.

– När det gäller material så slutade vissa komponenter tillverkas och vi var tvungna att köpa andra som var dyrare, men också av bättre kvalitet. Sånt händer när man jobbar med avtal som löper på flera år, det är inget konstigt. Men vi borde ha gjort en ny konkurrensutsättning när den situationen uppkom, och det gjorde vi inte, säger kommunchef Ann-Therese Albertsson.

PWC menar att resor på fakturor felaktigt har godkänts i Mora och Orsa. Det skulle ha ingått i den ursprungliga upphandlingen eller ändrats av Upphandlingsenheten i Mora och inte av verksamheterna som jobbade med fiberutbyggnad.

PWC anser också att efterlevnaden av interna rutiner kring fakturakontroll och avtalsuppföljning inte fungerat tillfredställande. Vissa fakturor saknar uppgifter om vilket avtal de avser och avtalsändringarna är inte dokumenterade, vilket försvårar kontrollen av avtalsuppföljningen.

PWC skriver i sin rapport att de personer som jobbat med fiberutbyggnad i vissa fall inte haft ett tydligt ansvar och mandat för att göra upphandlingar och inköp och att rutiner varit otydliga och i vissa fall okända för personerna.

Kommunernas åtgärder
PWC rekommenderar nu ett antal åtgärder för att kommunerna ska förbättra upphandlings- och avtalshanteringen, samt den interna fakturahanteringen i framtiden. Eftersom kommunerna har en gemensam upphandlingsenhet är rekommendationen att ha samma rutiner och arbetssätt för ramavtal och upphandlingar i alla tre kommunerna.

– Moras upphandlingschef kommer att få i uppdrag att ta fram lämpliga åtgärder för att höja kompetensen i upphandlingsfrågor i de tre kommunerna. Vi behöver förtydliga ansvarsuppdelningen mellan upphandlingsenheten och verksamheterna. I Orsa har vi en inköpspolicy och en inköpshandbok med rutiner, vi kommer att se över om vi behöver förtydliga något i dessa. Men viktigast är att styrdokumenten är kända och efterlevs. Därför tar vi fram en hållbar utbildningsplan så att kunskapen i kommunen hålls levande över tid. Fortlöpande utbildning av personer som utför inköp och upphandlingar ska genomföras och alla som jobbar i kommunen ska känna till grunderna kring våra interna regler för upphandling, säger Ann-Therese Albertsson.

En annan viktig åtgärd är att jobba med att förbättra dokumentationen vid upphandlingar, avrop, och avtalsförändringar. Fakturor ska också vara specificerade mot gällande avtal.

– Det är allvarliga brister i vår styrning och kompetens kring upphandlingsfrågor som rapporten sätter fokus på. Våra skattebetalare och de företag som är med och lämnar anbud i våra upphandlingar ska känna sig trygga med att vi hanterar skattepengarna korrekt och följer lagar och regler som gäller vid upphandling. PWC:s rapport ger oss ett underlag för att skärpa rutinerna och utbilda all personal i vår kommun som jobbar med upphandling, avtalsuppföljning och fakturahantering., säger Ann-Therese Albertsson, kommunchef i Orsa.

Eventuell jävssituation i Orsa
PWC skriver i sin rapport att det inte är att betrakta som olämpligt att Orsas stadsnätsansvarige tidigare arbetat för en av leverantörerna eller att han har en nära anhörig som arbetar för leverantören. Däremot väcker det frågor om oberoende då den stadsnätsansvarige gjort ändringar i avtalen och mottagningsattesterat fakturor från leverantören och en jävssituation kan inte uteslutas

– Sedan det här kom fram har vår stadsnätsansvarige har varit öppen och inte försökt dölja för oss att det blivit fel när ändringarna i avtalet gjorts och inte dokumenterats. Att jäv inte kan uteslutas betyder inte per automatik att jäv har förekommit. Men att jävsfrågan väcks gör ju att vårt förtroende ifrågasätts. Jag tycker att det är något vi måste skicka med våra chefer och medarbetare i framtiden att ständigt reflektera över. När kan jag uppfattas som jävig? Det är en viktig fråga för oss alla att ställa oss, säger Ann-Therese Albertsson.

Utvecklingsarbetet Lyfta Orsa
Orsa jobbar med ett utvecklingsarbete i kommunen, som går under arbetsnamnet Lyfta Orsa.

– Där är ordning och reda ett prioriterat förbättringsområde och upphandlingsfrågor och fakturahantering kommer att vara högt prioriterade i det arbetet, säger Ann-Therese Albertsson.

Här kan du läsa PWC:s granskningsrapport pwc_utredning_av_kommunernas_hantering_av_ramavtal_kring_fibernat_180531.pdf

Senast ändrad den 24 juli 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer