den 16 januari 2019
Dagens namn: Hjalmar, Helmer
Orsa kommun - helt enkelt!

Borgerlig begravning

Från och med år 2000 finns ingen kyrkoskatt längre eftersom staten skiljs från kyrkan.
Istället påförs alla skattebetalare en avgift, oberoende om man är med i någon församling eller inte. Den skall bl.a. täcka kommande begravningskostnad.

När det gäller begravning bestämmer man själv om den skall vara kyrklig eller borgerlig.
Orsa kommun har sex personer som kan hjälpa till med borgerlig begravning, nämligen Rolf Davidsson, Olle Jobs, Anna-Marie Fröjd och Marie Olsson.


Om ni önskar kommunens medverkan vid borgerlig begravning, kontakta kommunledningskontoret, tel 0250 - 55 21 00 för ytterligare upplysningar och praktiska överenskommelser.

Begravningsombud

Per Anders Hjelm är, av Länsstyrelsen, förordnat begravningsombud i Orsa kommun.
Begravningsombudet har till uppgift att i begravningsfrågor företräda de personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Ombudet ska:
  • informera sig om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • skaffa sig kännedom om önskemål rörande begravningsverksamheten från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • föreslå åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till ombudets kännedom.
  • ägna särskild uppmärksamhet åt fastställande av begravningsavgift (* = se nedan).
  • se till så att de särskilda gravplatserna för dem som inte tillhör något kristet trossamfund tillhandahålls inom ett godtagbart avstånd.

Finner ombudet skäl att rikta anmärkning mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten för dem som inte tillhör Svenska kyrkan ska ombudet underrätta Länsstyrelsen om detta.

Det är till begravningsombudet eller till Länsstyrelsen du ska vända dig med frågor och eventuella klagomål.

Per Anders Hjelm
Villagatan 1
795 31 Rättvik
Tel 0248 - 122 54 eller 070 - 666 13 90

 

* Fr.o.m. den 1 januari 2000 ska alla folkbokförda i Sverige betala en begravningsavgift. Det är en årlig avgift som ska täcka kostnaderna för begravningsverksamheten. Därmed menas kostnader för gravplats, gravsättning, kremering, transporter av kistan från bisättningslokal till begravningsceremoni, till krematorium och till begravningsplats, lokal för förvaring och visning av stoftet, lokaler för begravningsceremoni utan religiösa symboler, skötsel av kyrkogårdens/begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll - även av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.

I begravningsavgiften ingår inte kostnader för kista och svepning, dekoration och blommor, annonsering, transporter av kistan till bisättningslokal eller lokalen för förvaring och visning av stoftet, begravningsceremoni, bärare av kista i procession till graven, minnesstund, gravsten och skötsel av graven.

 

Senast ändrad den 12 augusti 2015
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer