den 10 december 2018
Dagens namn: Malin, Malena
Orsa kommun - helt enkelt!
 
Nyheter
Nyheter / 2018-12-10
Klätter- och linbana vid Bergetskolan?
Några elever på Bergetskolan fick en idé till ett medborgarförslag. De vill ha fler satsningar på aktiveter för barn och ungdomar i Orsa.
Nyheter / 2018-12-05
Vilka är vi?
Den 5 december satte Orsa kommun aktivt igång projektet ”Vilka är vi?”. En satsning kring integration och kunskapsutveckling. All personal i Orsa kommun ska utbildas och få möjlighet att samtala om frågor som rör integration.
Anslag av protokoll / 2018-12-04
Valberedningen 2018-11-22
Anslag av protokoll / 2018-12-04
Kommunstyrelsens utskott för strategi 2018-12-04
Anslag av protokoll / 2018-12-04
Byggnadsnämnden 2018-11-28

Orsa kommuns vänorter

 

Sedan några år tillbaka har Orsa haft vänorter i Norden.
Världen krymper och samverkan länder emellan ökar. Det
har gjort att vi nu har vänorter både i Baltikum och USA.
Kontakter har också tagits med Japan. Genom EU har utbyte
även förekommit med andra länder i Europa.
Orsa har blivit en del av världen!

 Läs mer om våra vänorter nedan
eller via länkarna till höger.

 

Braham

Staden Braham i Minnesota USA antogs som Orsas vänort 29 juni 1998.
I staden och i dess omgivningar finns ett stort antal ättlingar till utvandrare från Orsa. Vid ett antal tillfällen har Orsa besökts av Brahambor som muntligen uttryckt önskemål om ett utbyte mellan orterna. Staden Braham skrev så till Orsa kommun den 12 maj 1998 och formellt framförde sitt intresse av att bli Orsas vänort.
Det är många Orsabor som rest till Braham och dess omgivningar för att besöka släktingar. Kontakter med skolor i området har både KomVux Orsa samt St. Mikaelskolan i Mora. Lärare och elever härifrån har besökt Braham.
Orsa Kommun besökte Braham i maj 2001.
 
Braham i dag: Drygt 1100 inv. Braham ligger i svenskbygderna i Minnesota mitt emellan Mora i norr och Cambridge i söder. Samhället byggdes upp kring järnvägen mellan Minnesota och Duluth. Skogsråvaror och jordbruksprodukter såldes från området, andra verksamheter etablerades och samhället byggdes upp till vad det är i dag
 
 

Liperi

Liperi har varit vänort med Orsa sedan 1942. Under 2:a världskriget engagerades många orter i Sverige till biståndsinsatser och ofta då till Finska orter. För Orsas del blev det Liperi kommun i östra Karelen.

Röda Korsets Orsaavdelning och Orsa församlings frivilligavdelning organiserade insatserna som bestod i matpaket, kläder, filtar mm. Efter krigsslutet samlades pengar in för uppbyggnaden av en hälsocentral/sjukstuga. Tacksamheten bland Liperiborna var mycket stor, och fortfarande talas det om dessa insatser. Hälsocentralen är fortfarande i bruk.

Orsa är en betydelsefull vänort för Liperi. Det är många Orsabor som besökt Liperi under våra gemensamma vänortsår, men ännu fler Liperibor som har varit här.

Liperi i dag: Liperi har ca 11-12000 invånare. Det är en jord-/skogsbrukskommun med relativt stor sysselsättning inom dessa näringar bl.a. mejeri. Många arbetstillfällen finns i Juuenso, ca 25 km öster om Liperi. Juuenso är sedan gammalt en knutpunkt för finskt skogsbruk och är en universitetsstad.

Rendalen

Orsa kommuns vänortskommitté sökte aktivt efter vänort i Norge från 1985. Önskemålet var att kommunen skulle ligga geografiskt nära Orsa. 1987 beslutades att Rendalen i Norge och Orsa skulle sluta vänortsavtal. Rendalsborna var sedan länge väl förtrogna med Orsa eftersom Orsa ofta var deras sommarsemestermål. Det var glädjande budskap och förutsättningarna för utbyte upplevdes som mycket positiva.

Avståndet till Rendalen är 29 mil.

Under de år som gått sedan vi blev vänorter har många besök utväxlats inom många områden. Förutom det rent kommunala utbytet har många skolklasser, körer, pensionärsföreningar, och privatpersoner besökt Rendalen.

Rendalen i dag: Drygt 2000 personer bor i Rendalen. Jord- och skogsbrukskommun med relativt stor sysselsättning inom dessa näringar. I Rendalen finns en mossindustri. Rendalen är belägen i en dalgång omgiven av fjäll. Här finns utomordentligt fina möjligheter till fjällvandringar och fiske. Varje sommar arrangeras "Rendalsveckan" med många aktiviteter.

Sejlflod/Aalborg

Under flera års tid sökte vänortskommittén efter en vänort i Danmark. Önskemålet var att den skulle ligga vid kusten och gärna på Jylland. Efter rundringning i alla kustkommuner på Jylland fick vi gensvar från Sejlflod kommun, som är belägen på Jyllands östkust och som gränsar mot Limfjorden i norr och ca 100 km söder om Fredrikshamn.

1992 tecknades vänortsavtal med Sejlflod som då också antog vår vänort Rendalen i Norge som sin. Senare har Sejlflod också slutit vänortsavtal med Liperi. Vi är alltså 3 kedjevänorter vilket vi hoppas kan leda till ett utvecklat utbyte.

Mindre ungdomsgrupper, privatpersoner samt kommunerna har utväxlat utbyte. Utställningsutbyte med konst/konsthantverk har skett.

Danmark har genomgått en stor reform och minskat antalet kommuner från 271 till 98. Från 2007 blev Sejlflod inkorporerat i Aalborgs kommun. Kommunen är Danmarks tredje största och har 193.000 invånare.

Sejlflod i dag:Ca 10.000 bor i Sejlflod. 3 mindre centra med affärer, skolor, osv. finns. Jordbruket är en viktig näring liksom kalkindustri samt småföretagen på orten. De flesta pendlar dock till storstaden Aalborg som ligger ett par mil från kommunen. Skolorna har mycket fina idrottsanläggningar. Här finns också möjligheter till gruppförläggningar.

Võhma

1989 framfördes önskemål från den lilla staden Võhma till Orsa (Ann Beskow) att utveckla ett vänortsarbete. Många dalakommuner engagerades vid denna tid för Estland och för bistånds- och vänortsprogram. Efter ett besök i Estland och Võhma fattade kommunfullmäktige 1990 det formella beslutet att anta Võhma som vänort.

Vänortskommittén såg det enorma behovet av förnödenheter i den nya vänorten. Under ledning av kulturkontoret startades insamlingar av skor, kläder till barn, ungdomar och gamla med särskilda behov. Ett fantastiskt nätverk med pensionärsföreningar, skolor, föreningar och organisationer byggdes upp på kort tid.

7 ton kläder och skor transporterades av en grupp Orsabor till Võhma och delades ut under en knapp vecka. Denna insats var av stor betydelse just då. Andra insatser är försök till hjälp med reningsverk, värmeanläggningar och demokratiska processer.

Olika grupper av Orsabor som kommunala företrädare, privatpersoner, körer m.fl. har besökt Võhma. Ett antal Võhmabor har också varit på besök här. 1996 skedde ett officiellt utbyte, samma år erhöll 2 ungdomar från Võhma som stipendium en veckas besök i Orsa och Orsaskolan.

Võhma i dag: Ca 1800 invånare som bor i en liten stad, utan egen landsbygd, dvs staden gränsar till olika landsbygdskommuner. Võhma är beläget i Viljandi län ca 120 km söder om Tallinn. Tidigare var ett stort slakteri den stora arbetsplatsen kring allt kretsade. För några år sedan gick företaget i konkurs och hela ekonomin i staden bröt ihop. I spåren av arbetslösheten har följt många sociala problem. Närmast större stad är Viljandi.

Förutom Estniska kan man göra sig förstådd med Finska.
Tyska och Engelska är turistspråk.

 

 

Senast ändrad den 11 maj 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer