mora-orsa-logo

Badvatten

Varje kommun har en skyldighet att göra en bedömning av vilka bad som ska klassas som badvatten (EU-bad). Ett utvalt badvatten omfattas av den svenska lagstiftningen. Huvudskälet till utpekande av ett badvatten är att det nyttjas av ett stort antal badande. I Naturvårdsverkets allmänna råd anges att med ett stort antal avses 200 personer i snitt per dag under en. Miljökontoret har gjort bedömningen att Tingsnäsbadet (Saxviken), Siljan i Mora och Strandbadet, Orsasjön i Orsa är de två bad som kan ha ca 200 badande i snitt per dag under en vecka och därför kan klassas som EU-bad.

En kontrollplan ska upprättas och fastställas årligen för varje badvatten. Kontrollplanen ska innehålla datum för planerade vattenprovtagningar för den kommande säsongen. Minst 3 prov ska tas under badsäsongen i Dalarnas län. Ett av proven ska tas strax innan badsäsongen inleds och intervallet mellan proven får aldrig överstiga en månad.
 
En badvattenprofil ska göras för varje badvatten som registrerats som EU-bad. Badvattenprofilen ska ge en beskrivning av badvattnets fysikaliska, geografiska och hydrologiska egenskaper samt vilka potentiella föroreningskällor som finns och som skulle kunna påverka badplatsen.
 
Kommunen ska se till att information om badvatten finnas tillgänglig på en väl synlig plats i badvattnets omedelbara närhet.
 
Information om provresultat och badvattenprofiler hittar man på www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten.html
 

 

Kontakta oss

Annika Persson, miljöinspektör
Tfn 0250- 55 23 09
annika.persson@orsa.se

Miljökontoret
Tfn 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Länkar

Badplatsen

 

Senast ändrad den 4 oktober 2017