mora-orsa-logo

Slamtömning

Ansökan
Slamtömning av såväl slutna tankar, två- och trekammarbrunnar bör ske regelbundet så att inte det efterföljande reningsstegets funktion äventyras. Efter ansökan hos miljönämnden kan dispens från kravet på årlig tömning medges om belastningen är låg.

Krav på slambrunn
För att förlängt hämtningsintervall för slamtömning ska beviljas krävs att slamavskiljaren är rätt dimensionerad. För bad-, dusch- och tvättvatten krävs tvåkammarbrunn och för WC krävs trekammarbrunn (minst 2 m3).

Information
1. Medgivande till förlängt hämtningsintervall för slamtömning gäller i sex år. Förlängt hämtningsintervall kan beviljas till maximalt vartannat år (WC-avlopp) och vart tredje år (BDT-avlopp).

2. Medgivanden gäller så länge boende- eller ägarförhållandena inte ändras.

3. Medgivanden kan återkallas om olägenheter ur hälso- eller miljöskyddssynpunkt uppstår.

Handläggning
För att få en så kort handläggningstid som möjligt är det viktigt att alla uppgifter på ansökan fylls i korrekt.
Innan miljökontoret fattar sitt beslut skickas ärendet för yttrande till huvudman för vatten och avlopp (NODAVA AB).

Avgift
Handläggningskostnaden för dispensansökningar vad gäller slamtömning är 900 kronor.

Kontakta oss

Mia Bergman, miljöinspektör
Tfn 0250-55 24 24
mia.bergman@orsa.se

Tobias Nilsson, miljöinspektör 
Tfn 0250-55 21 96
tobias.nilsson@orsa.se

Michael Horn, miljöinspektör
Tfn 0250-55 23 16
michael.horn@orsa.se

Miljökontoret
Tfn 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Länkar

NODAVA AB

Blanketter

Ansökan om dispens från årlig slamtömning 
Anmälan eget omhändertagande av avfall från enskild avloppsanläggning och torrtoalett
 

Senast ändrad den 25 juli 2017