den 16 januari 2019
Dagens namn: Hjalmar, Helmer
Orsa kommun - helt enkelt!

Socialförvaltningens kvalitetsarbete

undefined

 

Kvalitetsledningssystem för systematiskt utvecklingsarbete inom socialtjänsten

I socialförvaltningens kvalitetsledningssystem ingår sk. egenkontroller. Egenkontrollen av verksamheterna syftar till att följa upp och utvärdera att fastställda rutiner och processer följs. Egenkontrollerna ska leda verksamheterna till förbättringsåtgärder. I egenkontrollen ingår även att granska och följa upp hur väl verksamheten tillgodoser enskilda och gruppers behov samt hur brukare uppfattar verksamhetens kvalitet.
 

Kommunens kvalitet i korthet

Orsa kommun deltar i KKIK, Kommunens Kvalitet i Korthet, som är en mätning av kommunens kvalitet inom olika verksamheter med fokus på fem områden:

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Delaktighet och Information
  • Effektivitet
  • Kommunen som samhällsutvecklare

Inom Socialförvaltningens verksamheter ingår individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen (hemtjänst och särskilt boende) samt omsorgen om personer med funktionsnedsättning (LSS).

Läs mer om KKIK, Kommunens Kvalitet i Korthet på SKL`s hemsida.

 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Orsa kommun?

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Till 2016 års resultat för hemtjänst och särskilt boende.


Äldreguiden

I Äldreguiden kan du jämföra äldreboenden och hemtjänster i hela Sverige. Både kommunala, privata och ideella verksamheter finns med. Äldreguiden hjälper dig att göra ett första urval. Om du vill veta mer om olika boenden och hemtjänster ska du kontakta din kommun. Du kan också göra egna jämförelser på socialstyrelsens hemsida. Till Äldreguiden.


Öppna jämförelser

I Öppna jämförelser samlas information om kommunernas kvalitet, resultat och kostnader. Här kan man kan jämföra sin kommuns kvalitet med andra kommuner, län och med riket i helhet. Varje kommun rangordnas från bästa värde (1) till sämsta värde (290).
Syftet med Öppna jämförelser är att kommuner och landsting ska analysera sina resultat, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. 
Läs mer om Öppna jämförelser på Socialstyrelsens hemsida.

 

 

 

 

 

 

 

 
Senast ändrad den 12 december 2016
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer