Orsa kommuns yttrande över vägplanen för E45 Vattnäs - Trunna

Samhällsutskottet har beslutat föreslå Kommunstyrelsen att i huvudsak ställa sig positiv till Trafikverkets förslag till vägplan och utformning av E45 Vattnäs-Trunna. Vägförslaget ligger inom den vägkorridor som i en omfattande process togs fram och beslutades av dåvarande Vägverket 2007.

Utskottet begär dock ett antal förbättringar i vägförslaget, framförallt när det gäller konsekvenserna för företagen inom jordbruk och besöksnäring. Även trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter på delar av nuvarande E45, bland annat mellan Holen och Trunna som efter projektets färdigställande blir anslutningsväg, tas upp i yttrandet.

När det gäller jordbruket begär utskottet att vägplanen i ännu högre grad anpassas så att minsta möjliga åkermark försvinner till exempel genom att använda överskottsmassor för att skapa ny åkermark. För Kungshaga Hotell måste Trafikverket säkra anslutningsvägars framkomlighet.

Vid utskottsmötet beslöts därför att upplåta ca 14 hektar betesmark nedanför Skeer till jordbrukaren som förlorar mark vid vägbygget. Detta är en kompensationsåtgärd som bekostas av Trafikverket och i överenskommelsen med kommunen ingår också en skötselplan.

- Konsekvenserna för företagen i området blir stora och dessa måste minimeras, säger kommunalrådet Mikael Thalin (C) som är ordförande i Samhällsutskottet. Att upplåta området nedanför Skeer är ett exempel där kommunen är med och mildrar påverkan på jordbruket.

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) redovisar hur Trafikverket tänker ta hänsyn till och kompensera för miljöpåverkan av vägbygget. Länsstyrelsen har godkänt MKB men utskottet begär i sitt yttrande klarlägganden om åtgärderna när det gäller fågellivet och naturreservatet Knutar Einars äng.

E 45 Vattnäs-Trunna har varit föremål för utredningar i flera decennier, och att Trafikverket nu valt att gå vidare med ett förslag till vägplan ses av utskottet som positivt för att komma vidare i processen. Vägkorridoren finns sedan 2007 med i den kommunala planeringen och i förslaget till ny Översiktsplan för Orsa Kommun.

- Södra Orsa är ett område med många olika intressen och oavsett var en väg dras fram blir det konflikter. Jag tycker att det nu är dags att en lösning kommer på plats, säger Mikael Thalin. En trafiksäker väg med bra framkomlighet är viktigt för Orsa.

Kommunstyrelsen tar ställning till yttrandet den 11 februari.

Senast uppdaterad: 6 februari 2019