IVO påpekar brister i ledning och styrning inom omsorgsverksamheten

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i ett beslut påpekat brister kring Orsa kommuns systematiska kvalitetsarbete inom vården.

Under hösten 2018 gjorde IVO en tillsyn av omsorgsverksamheten i Orsa och intervjuade chefer, nyckelpersoner och politiker. IVO hade under hösten också gjort en granskning av hur kommunen hanterar barnutredningar, men tillsynen gjordes av kommunstyrelsens ledning och styrning av hela omsorgsverksamheten.

IVO konstaterar nu fyra brister:

  • Kommunstyrelsen (KS) saknar ändamålsenligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt tillräcklig kännedom om vilka krav i lagstiftningen verksamheterna behöver uppnå.
  • KS har inte identifierat, beskrivit och fastställt de processer och rutiner som behövs för att säkra verksamheternas kvalitet.
  • KS har inte identifierat inom vilka processer det finns behov av rutiner för samverkan för att säkerställa verksamheternas kvalitet.
  • KS saknar systematiskt förbättringsarbete och har inte säkerställt personalens deltagande i kvalitetsarbetet.

– Vi tar kritiken på största allvar. Alla som vänder sig till omsorgen ska få det stöd och den hjälp de har rätt till, och för att försäkra oss om att det är så behöver ledning, styrning och egenkontroller fungera, säger Mikael Thalin (C) som är kommunstyrelsens ordförande.


Åtgärdsplan och stöd för systematiskt kvalitetsarbete

När granskningen om barnutredningar kom i höstas upprättade kommunen en åtgärdsplan för att komma till rätt med bristerna. Arbetet pågår enligt planen och för att ge ytterligare stöd och fart i det nödvändiga förändringsarbetet har extra konsultstöd nyligen upphandlats.

– Det här är vår viktigaste uppgift under 2019 och vi jobbar dagligen med att åtgärda bristerna, säger omsorgschef Jesper Karlsson.

Senast uppdaterad: 14 mars 2019