Inspektionen för vård och omsorg, IVO avslutar ärendet om barn och unga i Orsa kommun

IVO konstaterade i november 2018 att det fanns brister i kommunens handläggning av ärenden som rörde barn och unga inom omsorgen. Efter en uppföljning beslutar IVO nu att avsluta ärendet, men påpekar dock att det fortfarande finns brister som kommunen behöver åtgärda.

I november 2018 konstaterade IVO brister i kommunens handläggning av barn och unga. Bristerna handlade bland annat om att det tar för lång tid innan en utredning inleds efter en orosanmälan kommit in, att kommunen inte följer upp familjehemsplaceringar på det sätt som lagen kräver och att dokumentationen kring utredningarna ibland var ofullständiga.

December 2018 – handlingsplan upprättas
Efter att IVO konstaterade bristerna har kommunen jobbat med en handlingsplan för att åtgärda problemen.

- Många av problemen var också redan kända för oss och det var frågor som vi jobbade med att förbättra. Ett systematiskt kvalitetsarbete har varit vårt främsta fokus under 2019, och det arbetet fortsätter även i år, säger omsorgschef Jesper Karlsson.

Juni 2019 – uppföljning av handlingsplanen
I juni 2019 gjorde IVO en uppföljning och väljer efter denna nu att avsluta ärendet. Dock påtalar IVO att det fortfarande finns brister som kommunen måste åtgärda. Det handlar bland annat om:

  • Utredningar som rör barns behov av skydd och stöd bedrivs inte skyndsamt
  • Utredningar gällande barns behov av skydd och stöd avslutas inte alltid inom fyra månader och särskilda skäl till att överskrida tiden framkommer inte.
  • KS överväger inte minst var sjätte månad om vården fortfarande behövs oh hur vården bör inriktas och utformas avseende de barn som vårdats utanför sitt egna hem sex månader eller längre.

IVO kommer under år 2020 att följa upp att kommunen vidtar de åtgärder som krävs för att komma till rätta med bristerna.

Brister i ledning och styrning
IVO avslutar även det ärende som påtalade brister i kommunstyrelsens ledning och styrning av omsorgsverksamheterna i kommunen. Även där påtalas att det fortsatt finns brister som behöver åtgärdas, bland annat:

  • KS har inte identifierat, beskrivit och fastställt de processer och rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet.
  • KS har inte identifierat inom vilka processer det finns behov av rutiner för samverkan för att säkerställa verksamheternas kvalitet.

Även dessa brister kommer följas upp av IVO under 2020.

- Arbetet med att säkra en bra kvalitet inom omsorgens olika delar har högsta prioritet och vi tar synpunkterna från IVO på största allvar, säger Mikael Thalin, som är ordförande i kommunstyrelsen i Orsa kommun.

https://orsa.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2019-03-14-ivo-papekar-brister-i-ledning-och-styrning-inom-omsorgsverksamheten.html Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 21 januari 2020