VA-utredningen i södra Orsa – vad händer nu?

Här kommer en kort sammanfattning av vad som händer i VA-utredningen (vatten och avlopp) i södra Orsa just nu.

Vattenglas som står i vattenbad. Foto.

I Orsa kommuns gällande VA-plan (2017 – 2020) ingick att utreda en hållbar framtida försörjning av vatten och avlopp i södra Orsa. Utredningen ska ligga till grund för beslut om vatten och avlopp ska hanteras via enskild försörjning som idag eller om kommunal VA-utbyggnad ska ske.

Detta ställningstagande ska inarbetas i den VA-plan som kommer gälla för 2021 – 2025. Kommunfullmäktige i Orsa avser besluta om ny VA-plan där vägval för södra Orsa ingår senast under första kvartalet 2021.

Detta pågår i utredningen just nu:

  • Gällande vattenförsörjning genomförs just nu dialog med Sörmedssjöns vattenförening om status och framtida förutsättningar för att ordna vattenförsörjning. Både vattenkvalitet, mängd vatten och förutsättningar att driva förening hanteras.
  • Kommunen har nu en VA-rådgivare som kommer inleda behovsinventering hos vattenledningsföreningarna. VA-rådgivaren kommer att ta kontakt med respektive förening för möte.
  • Nodava utreder vad det skulle innebär att bygga ut kommunalt VA med konsekvenser för ekonomi och VA-taxor.
  • Förutsättningar och status för enskilda avlopp hanteras främst genom miljökontorets tillsyn och utredning om områdets övriga förutsättningar att ordna enskilda avlopp.

Sammanfattning av Miljökontorets tillsyn, hösten 2019

Miljökontoret har under hösten haft tillsyn på enskilda avloppsanläggningar i södra Orsa i ett område som sträcker sig ungefär från Lindänget i norr till Ågågata i söder och Skeervägen i öst. Tillsyn genomförs under 2019 och under andra halvan av 2020.
Under 2019 utfördes tillsyn vid totalt 115 fastigheter, och av dessa 115 fick:

  • 38 avloppsanläggningar förbud på grund av att slamavskiljaren var feldimensionerad och att reningssteg saknades.
  • 24 anläggningar fick förbud på grund av att reningssteg saknades.
  • 18 anläggningar fick förbud på grund av andra brister än felaktig slamavskiljare och avsaknad av reningssteg.
  • 27 anläggningar fick föreläggande att åtgärda mindre brister.
  • Vid 7 anläggningar upptäcktes inga brister och vid 3 fastigheter var belastningen så låg att inga krav ställdes.

Just nu har fastighetsägarna fem år på sig att åtgärda bristerna. Vanligtvis är tidsgränsen för att åtgärda brister två år, men miljönämnden beslutade att tidsgränsen ska vara fem år nu när utredningen om södra Orsa pågår.

- Vi vill verkligen understryka att beslutet om huruvida det blir kommunalt eller enskilt VA inte är taget. Men utredningen som vi gör just nu kommer att ligga till grund för det beslutet. Det är också viktigt att poängtera att det inte finns någon ekonomisk vinning för kommunen att bygga ut VA-nätet, det skulle tvärtom innebära en stor investeringskostnad och höjda VA-taxor, säger kommunchef Ann-Therese Albertsson.

Frågor efter Öppet hus

I slutet av januari bjöd Orsa kommun in fastighetsägare i södra Orsa till Öppet hus i kommunhuset. Här på kommunens webbplats finns löpande information om VA-utredningen. Där kommer kommunen också att besvara de frågor som kommit fram under mötet.

Senast uppdaterad: 18 juni 2020