VA- och avfallstaxor föreslås höjas för att klara framtida investeringar

Orsa vatten och avfall, det kommunala ägarbolag som ansvarar för vatten och avfallsfrågor i kommunen, föreslår att kommunfullmäktige ska höja VA- och avfallstaxorna i Orsa från och med årsskiftet.

Vatten hälls i ett glas, svart bakgrund

Orsa vatten och avfall är ägarbolaget och utförarbolaget är Nodava AB. Nodava står inför stora investeringar:

  • För vattenfrågorna handlar det om åtgärder för att klara framtida vattenförsörjning och omhändertagande av spillvattenavlopp, till exempel åtgärder för att säkra vattentillgången och åtgärder vid Bunk avloppsreningsverk.
  • För avfallsfrågorna handlar det om justera taxorna efter verksamhetens behov. Avfallstaxan höjdes med 6 procent tidigare i år, men höjningen räcker inte för att nå ekonomisk balans. Innan årets höjning har taxorna legat på ungefär samma nivå sedan 2010.

Därför föreslår nu ägarbolaget Orsa vatten och avfall att:

  1. avfallstaxan i Orsa höjs med 10 procent
  2. anläggnings- och förbrukningskostnader höjs med 8 procent.

Ökningarna föreslås gälla från och med 1 januari 2021.

Ekonomiskt tillskott till för underhåll

Orsa Vatten och Avfall har även beviljats ett ekonomiskt tillskott för att Nodava ska kunna fortsätta jobba med att åtgärda vattenledningssystemet. Under året har Nodava gjort en stor satsning på att hitta stora vattenläckor i vattenledningssystemet i Orsa.

Eftersom prognosen visar ett ekonomiskt underskott för Orsa Vatten och Avfall så föreslås kommunfullmäktige även besluta om ett aktieägartillskott till bolaget på 830 000 kronor för att Nodava ska kunna jobba vidare med detta.

Beslut i kommunfullmäktige i november

Kommunfullmäktige är högsta beslutande politiska organ i kommunen och det är kommunfullmäktige som beslutar om taxor och avgifter. Kommunfullmäktige kommer att ta beslut om VA-taxorna på sammanträdet den 30 november.

Senast uppdaterad: 23 oktober 2020