Kommunstyrelsen beslutade om mål, uppdrag och ekonomiska ramar

Under måndagens möte beslutade kommunstyrelsen om kommunplanen som anger mål, uppdrag och budget för kommande år. Slutgiltigt beslut om kommunplanen ska nu fattas av kommunfullmäktige.

Säck med pengar står på träkuber med texten Budget 2021

Här är dom övergripande mål som föreslås gälla för kommunen under 2021-2022:

  • Invånarna ska vara nöjda med inflytandet i kommunen
  • Antal invånare ska öka till 7000
  • Invånarna ska vara nöjda med att leva och bo i vår kommun
  • Invånarna ska vara nöjda med vår kommuns verksamheter
  • Orsa är topp 50 i svenskt näringslivs ranking av företagsklimat
  • Kommunens resultat ska under perioden i genomsnitt uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna

Drifts- och investeringsbudget 2021

Driftsbudgeten för 2021 omfattar 440 miljoner kronor vilket är en ökning med 12,7 miljoner jämfört med årets budget.

Äldreomsorgen

Den största utökningen får äldreomsorgen med satsningar bland annat på demenssköterska och medel för att förebygga ensamhet hos äldre. Dessutom avsätts en icke specificerad pott till äldreomsorgen för arbetet med heltid som norm, ett projekt som ska ge alla anställda möjlighet till heltidsanställning, och andra behov som kan uppstå under året.

Skola och förskola

Inom skolans område ökas resurserna till förskoleklass med anledning av ökat antal barn.

Service

För att förenkla för medborgare och företag så avsätts medel för digitalisering av fler kommunala tjänster och ett kontaktcenter ska inrättas. Inom investeringsbudgeten fortsätter satsningen på utbyggnad av fiber.

– Det är en stark budget som kommunstyrelsen lägger fram samtidigt som prognoserna framåt pekar på tuffare tider. Vi har stora investeringsbehov inom äldreomsorgen och skolan. Under några år har vi kunnat spara i ladorna och även för 2021 budgeterar vi med ett överskott på 14 miljoner kronor, säger Mikael Thalin (C) som är kommunstyrelsens ordförande.

Prioriterade uppdrag 2021

I kommunplanen specificeras ett antal uppdrag som förvaltningen ska prioritera under året. Bland annat ska fler byggbara tomter och en detaljplan för bostäder i Styversbacken i Lisselhed tas fram. Arbetet med Agenda 2030 ska fortsätta med installation av solceller. Åtgärder för ett grönare centrum och fortsatt arbete med främjande myndighetsutövning så det blir lättare för företagen att göra rätt finns också bland uppdragen.

Tre partier reserverade sig mot beslutet

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för sitt eget förslag - att ytterligare specificera uppdraget kring projektet heltid som norm och tillföra pengar till integration, planarbete och föreningsbidrag från medel till kommunstyrelsens förfogande. Det gjorde även Moderaterna som dessutom ville återremittera hela kommunplanen för omarbetning av bland annat målformuleringar.

Senast uppdaterad: 25 maj 2021