Orsa kommun uppdaterar sin vindbruksplan

En vindbruksplan anger övergripande förutsättningar för vindbruk i kommunen. Orsa har en vindbruksplan från 2011. Planen kommer att uppdateras under våren. En av anledningarna till det är att det har kommit in nya anspråk på vindkraftsetablering i kommunen. Vindbruksplanen ska ge politikerna ett oberoende och allsidigt underlag vid prövningar kring vindkraftsetablering.

Vindkraftssnurra och blå himmel. Foto.

I samband med att kommunfullmäktige beslutade om en ny översiktsplan under 2019 så konstaterades att vindbruksplanen behövde uppdateras. Anledningarna till detta är;

 • Det har kommit in nya anspråk kring etablering av vindkraft i kommunen gällande områden som inte finns utpekade som tänkbara etableringsområden i den befintliga vindbruksplanen.
 • Många av de förutsättningar som gällde 2011 har förändrats. Tekniken för vindkraft har utvecklats mot högre verk som klarar av att producera mer el.
 • Nationella och regionala energimål och inriktningar kring vindbruk har ändrats och behöver uppdateras i planen. I januari i år presenterade Energimyndigheten och Naturvårdsverket en nationell strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad.länk till annan webbplats Det är ett led i regeringens mål om att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040.
 • Försvarsmakten har ändrat sina anspråk av markområden som har betydelse för totalförsvaret och därigenom påverkar riksintressen. Detta påverkar flera tidigare områden som Energimyndigheten pekat ut som prioriterade för vindkraftsetablering. De prioriterade områdena behöver uppdaterade kartor, beskrivningar och eventuella förtydliganden av motstridiga intressen. Det handlar om lågflygningsområden som påverkar riksintressen men inte i sig själva är riksintressen.
 • Vissa områden i nuvarande plan är inaktuella, på grund av förändrade förhållanden kring naturvärden (fågelliv - främst örn)

Tidsplan för att uppdatera vindbruksplanen

Arbetet med vindbruksplanen görs av Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa. Just nu jobbar stadsbyggnadsförvaltningen med att inhämta ny och uppdaterad information kring olika aspekter av vindbruk. Tidsplanen ser just nu ut så här;

 • Samråd (allmänheten och berörda parter får komma in med synpunkter) - våren 2021
 • Utställning av planen - hösten 2021
 • Beslut att godkänna planen i kommunfullmäktige - februari 2022

Ansökningsprocessen för vindkraftsetablering - kommunens roll

Ett vindkraftsbolag har aviserat intresse för att etablera vindkraftverk i Orsa kommun. För att få bygga ett större vindkraftverk krävs tillstånd enligt miljöbalken samt kommunens tillstyrkan. Ansökningen prövas av Länsstyrelsen.

Roller i ansökningsprocessen

Så här går en ansökningsprocess till:

 1. Ett vindkraftsbolag lämnar in en ansökan om tillstånd till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen som ansvarar för prövningen. I ansökan får bolaget lämna in en miljökonsekvensbeskrivning av sin planerade vindkraftsetablering.
 2. Utifrån miljökonsekvensbeskrivningen gör Länsstyrelsen en miljöprövning och beslut fattas därefter av miljöprövningsdelegationen. Miljöprövningsdelegationen är en självständig del av Länsstyrelsen och består av en ordförande som är jurist och en miljösakkunnig.
 3. Kommunen får yttra sig kring etableringen som en del av Länsstyrelsens miljöprövning. Prövningstillstånd kan bara ges om kommunen tillstyrker det. Man brukar benämna detta det kommunala vetot, alltså möjligheten att påverka en etablering. Regeringen kan, trots att kommunen inte tillstyrkt en anläggning, tillåta verksamheten om det från nationell synpunkt är synnerligen angeläget.

Vindbruksplanen ger ett bredare underlag till politikerna i Orsa än vad som görs vid Länsstyrelsens miljöprövning i ansökansprocessen och berör många fler frågor än bara miljöprövningen.

Ansökningsprocesser kring vindkraftsetablering är ofta långdragna processer, och därför är det viktigt att klargöra den politiska inställningen till vindkraft på lång sikt så att kommunen har en vindbruksplan som kan hålla över flera mandatperioder.
Vindbruksplanen ger ett övergripande förhållningssätt till vindbruk i kommunen men tar inte ställning till enskilda bolags prövningsansökningar.

Senast uppdaterad: 18 februari 2021