Ny beslutad policy och plan för vatten och avlopp 2021–2025

Kommunfullmäktige beslutade under sitt sammanträde den 27 september om ny policy och plan för vatten och avlopp (VA) som ska gälla till och med år 2025. Planen innebär större hänsyn till kostnader i planeringen av nya verksamhetsområden för kommunalt VA och att kommunen ger stöd till verksamma vattenledningsföreningar.

Ett vattenglas som står i vatten. Foto.

I korthet har policyn och planen för 2021–2025 följande inriktning;

  • att säkerställa att befintlig VA-anläggning i Orsa underhålls, optimeras och står rustad inför kommande krav på̊ exploatering och klimatpåverkan
  • att stödja och utveckla den enskilda VA-försörjningen, främst kopplat till kommunens alla vattenföreningar

Utbyggnad av kommunalt VA i Stenberg

Under den tidigare planperioden har kommunen utrett och fört dialog med berörda fastighetsägare kring eventuell utbyggnad av kommunalt VA i södra Orsa. Men i nuvarande plan för 2021–2025 föreslår kommunen inte längre utbyggnad i södra Orsa. Istället föreslås utbyggnad ske i Stenberg.

Stenberg har likvärdiga behov, en tydlig efterfrågan bland en majoritet av fastighetsägarna och bättre ekonomiska möjligheter till utbyggnad av både vatten och avlopp. Efter 2025 föreslås VA-utbyggnaden fortsätta upp i Oljonsbyn, i första hand avseende avlopp. Områdets avgränsning och frågan om dricksvatten ska utredas under planperiod 2021–2025.

Stöd till vattenledningsföreningar

Dessutom läggs fokus i VA-policy och VA-plan 2021–2025 på att utveckla kommunens vattenledningsföreningar. Föreningarna kommer under lång tid framöver spela en stor roll för vattenförsörjning inom kommunen.

Skydd av alla större vattentäkter är redan initierat liksom en studiecirkel med företrädare för föreningar och berörda aktörer i kommunen i syfte att utveckla föreningarnas kort- och långsiktiga förmåga att upprätthålla och utveckla vattenförsörjningen.

Huvudsyftet med en VA-plan är att säkerställa att invånare och besökare i Orsa kommun har bra dricksvatten och ett omhändertagande av avloppsvatten som säkerställer en god livsmiljö. Kommunen har ett ansvar för att planera och arbeta för att det finns en god försörjning av vatten och avlopp i kommunen.

Arbetet med revidering av VA-policyn och VA-planen har gjorts av en arbetsgrupp ledd av kommunchef Marie Ehlin. Under arbetet har arbetsgruppen haft samtal med fastighetsägare och vattenledningsföreningar. Utkasten till ny policy och plan har vid två tillfällen varit ute på samråd för att hämta in synpunkter från allmänheten.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2021