Förslag till höjd avfalls- och VA-taxa

Det kommunala bolaget Orsa Vatten och Avfall AB föreslår att avfallsavgifterna höjs med nio procent och att avgifterna för vatten och avfall (VA) höjs med fem procent från och med nästa år. Taxorna höjs för att intäkterna inte täcker kostnaderna för avfalls- och VA-verksamheten enligt självkostnadsprincipen.

Kvinna håller fram ett vattenglas. Foto.

Avfalls- och VA-verksamheten i Sverige får varken gå med vinst eller förlust utan ska alltid ha ett nollresultat. Orsa Vatten och Avfall AB är ett bolag som ägs av Orsa kommun och har som mål att äga och förvalta kommunens återvinningscentral, vatten- och avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar. Bolaget äger aktier i utförarbolaget Nodava.

Avfallstaxan

Bolagets driftsbudget för 2022 visar på ett underskott med 1,2 miljoner kronor för avfallsverksamheten. För att balansera budgeten behöver därför avfallsavgifterna justeras med nio procent, vilket innebär en ökning med 256 kronor per år för en fastighet med hämtning var fjärde vecka.

Justeringar av avfalls-taxan sker på grund av:

  • En stegvis höjning av förbränningsskatt på allt avfall som förbränns. Regeringen införde förbränningsskatten i april 2020, och skatten höjs med 33 procent varje år till och med 2022.
  • Höjda priser för materialkostnader
  • Höjda kostnader för hyror och transporter under pandemin

VA-taxan (taxa för vatten och avlopp)

För 2022 visar den preliminära budgeten ett underskott på 1,1 miljoner kronor för VA-verksamheten. En justering av anläggnings- och brukningsavgifterna med fem procent behöver göras för att balansera resultatet för 2022.

Justeringen av VA-taxan sker på grund av:

  • Höjda priser på VA-material
  • Ökad avskrivningskostnad
  • Höjda priser på drivmedel

Kommunfullmäktige tar slutgiltigt beslut

De nya uppdaterade taxorna föreslås gälla från och med 1 januari 2022. Kommunstyrelsen beslutade under sitt möte den 25 oktober att godkänna förslaget, men det är kommunfullmäktige som slutligen beslutar i frågan. Kommunfullmäktige kommer att ta upp ärendet vid sitt sammanträde den 29 november.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2021