Orsa kommuns förslag till mål och budget för 2022

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte under måndagen att godkänna Kommunplan 2022, som innehåller Orsa kommuns mål och budget för nästa år. Kommunstyrelsen godkände även förslaget på en skattesänkning på 10 öre. Slutgiltigt beslut kring kommunplanen fattas av kommunfullmäktige i november.

Pengasäck med texten 2022 på står på ett bord bredvid mynt och ett förstoringsglas.

Övergripande mål

De övergripande målen för Orsa kommun under 2022 föreslås bli följande:

 • Invånarna ska vara nöjda med inflytandet i kommunen
 • Invånarna ska vara nöjda med att leva och bo i vår kommun
 • Invånarna ska vara nöjda med vår kommuns verksamheter
 • Orsa är topp 50 i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimat
 • Kommunens resultat ska under perioden i genomsnitt uppgå till minst 1,5 procent av skatteintäkterna

Uppdrag under 2022

Utöver de ovan beskrivna målen har nämnderna och utskotten fått ett antal uppdrag från den politiska majoriteten:

Uppdrag under 2022

Uppdrag

Ansvar

Utreda möjligheten att öppna ett högskolecentrum i Orsa

Gymnasienämnden

Fortsätta arbetet med Främjande myndighetsutövning, det ska vara lätt att göra rätt.

Miljö- och byggnadsnämnden samt utskottet för Omsorg (alkoholtillsyn)

Digitalisering; utveckla och förbättra digitala tjänster som underlättar för kommuninvånarna

Samtliga nämnder och utskottExploatering av Löva Strand

Utskottet för strategi och utskottet för samhälle

Arbeta för att öka integrationen

Utskottet för samhälle

Investeringar för ett grönare och attraktivare centrum

Utskottet för samhälle

Ökade intäkter ger utökade ekonomiska ramar

Enligt prognosen från SKR (Sveriges kommuner och regioner) går det bättre ekonomiskt för Sverige. Då ökar bidragen till kommunerna. Ökade skatteintäkter tillsammans med det förslag som regeringen presenterade i sin budgetproposition i september gör att intäkterna till kommunerna väntas öka. Därför planerar Orsa kommun att utöka de ekonomiska ramarna med 10,4 miljoner kronor, jämfört med vad som beslutades i juni.

– Av de 10,4 miljonerna lägger vi 4,3 som en buffert eftersom vi tycker att SKR:s skatteprognos är väldigt optimistisk. Mycket har gått Orsa kommuns väg under senare år. Dels så har kostnadsutjämningssystemet förändrats så att kommunen i grunden erhåller omkring 10 miljoner kronor mer varje år i bidrag jämfört med tidigare. Dels har pandemin och flyktingkrisen 2015 inneburit att kommunen erhållit tillfälliga bidrag från staten samtidigt som kostnaderna inte ökat i motsvarande mån. Även om dessa tillfälliga bidrag nu minskat och på sikt försvinner så står kommunen väl rustad inför framtiden, säger ekonomichef Johan Hult.

Majoritetens förslag på ekonomiska ramar inför 2022

De tre partierna i den politiska majoriteten i Orsa kommun - Centerpartiet (C), Kristdemokraterna (KD) och Miljöpartiet (MP), har lagt som förslag att använda de utökade ekonomiska ramarna till bland annat detta:

 • Stärka grundbemanningen inom särskilt boende och hemtjänst så äldre får ökad tid för omsorg, minskade besvär av ensamhet och bättre kontinuitet.
  Denna satsning skall i första hand finansieras med de permanenta statsbidrag till äldreomsorgen som infördes 2021, gäller från 1 april 2022 och handlar om en summa på 2,25 miljoner kronor (men helårseffekten är 3 miljoner kronor)
 • Anställa ytterligare en sjukgymnast till Hälso- och sjukvårdsenheten för att förstärka rehabiliteringsverksamheten. Gäller från 1 april 2022 och handlar om en summa på 450 000 kronor (helårseffekt 600 000)
 • Nya förskoleavdelningen Regnbågen blir permanent och personalförstärkning i barngrupper med de yngsta barnen. Totalt 2,8 miljoner kronor extra.
 • Grönare och mer attraktivt centrum. Totalt 600 000 kronor tillförs verksamhetsområde Samhälle.
 • För att stärka bostads- och näringslivsutveckling behöver planavdelningen förstärkas för att kunna ta fram fler detaljplaner. Totalt 900 000 kronor till Byggnadsnämnden tillförs.

– Det är viktigt med en förstärkning i de yngsta barngrupperna säger Joep Meens (MP)

– Vi ska göra en rejäl förflyttning när det gäller att äldre ska få ökad tid för omsorg, minskade besvär av ensamhet, bättre kontinuitet och ökat inflytande säger Bengt-Åke Svahn (KD).

Förslag på skattesänkning

Den politiska majoriteten föreslår dessutom en skattesänkning på 10 öre. Den nuvarande kommunala skattesatsen på 22,42 procent skulle i så fall sänkas till 22,32 procent. Denna satsning skulle kosta kommunen 1,4 miljoner kronor.

– Skattesänkningen är en viktig signal om att även en liten landsbygdskommun kan jobba med succesivt sänkt skattetryck och vi får nu lägst skattesats i Ovansiljan. Sänkningen kan också ses som en kompensation för nödvändiga höjningar av VA- och avfalls-taxor, säger Mikael Thalin (C) kommunstyrelsens ordförande.

Yrkanden från M och S

Moderaterna (M) yrkade på återremiss av ärendet att besluta om kommunplanen, de vill bland annat att kultur och turism lyfts fram mer i målen eller uppdragen.

Socialdemokraterna (S) yrkade på oförändrad skattesats, att tillföra omsorgsverksamheten medel för att stärka bemanningen och avskaffa delade turer och att verksamhetsområde Samhälle ska tillföras medel för aktiviteter för ungdomar och feriepraktik för särskolans gymnasieungdomar.

Senast uppdaterad: 26 oktober 2021