Beslut om VA-avtal för överföringsledning mellan Grönklitt och centrala Orsa

Kommunstyrelsen beslutade under måndagen kring ett avtal mellan kommunalägda bolaget Orsa Vatten och Avfall (OVA) och Grönklittsgruppen. Avtalet förtydligar kostnadsfördelning för den planerade överföringsledningen från Grönklitt till centrala Orsa och möjliggör för Grönklittsgruppen att expandera sin verksamhet i Grönklitt.

Orangea plaströr ligger på en gräsmatta. Foto. 

Grönklittsgruppen planerar att expandera sin verksamhet i Grönklitt och under de kommande femton åren vill företaget kunna etablera nya bostäder med upp till 8 000 nya bäddar. För att det ska vara möjligt behöver kapaciteten för vattenverk och avloppsreningsverk byggas ut. Tanken är att det ska göras via överföringsledningar från Bunk avloppsreningsverk respektive Boggas vattenverk till Grönklitt

Överföringsledning från Grönklitt till central Orsa

Överföringsledningar innebär att vattenverket i Grönklitt förstärks med vatten från Orsa vid behov. Avloppsreningsverket i Grönklitt byggs om till avloppspumpstation och allt spillvattenavlopp från Grönklitt skickas till Orsa samhälle. I samband med bygget av överföringsledningen för spillvatten/avlopp planerar man att lägga ner avloppsreningsanläggningen i Fryksås och skicka allt spillvatten från detta område till Orsa samhälle.

– En överföringsledning är det bästa alternativet både ekonomiskt och driftsmässigt för att lösa driftproblemen i Grönklitts reningsverk samtidigt som kapaciteten ökas för vatten och avlopp i Grönklitt säger Leif Dahlfors (C), ordförande i Orsa Vatten och Avfall

Så fördelas kostnaderna för överföringsledningen

Ett förslag till avtal har tagits fram för att reglera hur ansvar och avgifter för VA-projektet ska fördelas mellan parterna. Avtalet innebär att Orsa kommun höjer aktiekapitalet i Orsa Vatten och Avfall AB med 20 miljoner kronor. Detta belopp dras av från de totala utgifterna för VA-projektet på 84 miljoner kronor. Resterande kostnader på 64 miljoner fördelas mellan OVA (47,3 procent) och Grönklittsgruppen (52,7 procent)

– Att möjliggöra en utbyggnad av fler bostäder och aktiviteter i Grönklitt bidrar till fler arbetstillfällen och är väldigt viktigt för Orsas utveckling. Därför går kommunen in med delfinansiering genom att öka aktiekapitalet i Orsa Vatten och avfall säger Mikael Thalin(C), ordförande i kommunstyrelsen

Beslut om delfinanisiering och godkännande av avtalet

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå att kommunfullmäktige godkänner avtalet. Kommunfullmäktige fattar beslut om att godkänna avtalet och delfinanisieringen under sitt sammanträde den 30 maj. Det slutgiltiga beslutet om avtalet tar sedan de båda avtalsparterna OVA och Grönklittsgruppen.

Senast uppdaterad: 16 maj 2022