Orsa kommun sätter struktur på dialogarbetet

Publicerad: 26 juni 2023

Orsa kommun beslutade år 2020 om Vision 2050. Visionen innebär att vi ständigt ska samtala med invånare, besökare, föreningar och företagare. Vi vill skapa Sveriges bästa invånardialog. Nu har strategiutskottet sagt ja till en ny policy för invånardialog.

Invånardialoger i Orsa kommun ska främja inkludering och ske utifrån perspektivet om allas lika värde. Invånardialoger kan bygga förtroende och tillit hos våra invånare och bidra till att skapa en positiv lokal samhällsutveckling. Dialogerna kan användas för att identifiera behov, analysera olika förslag, hitta lösningar på problem, få nya idéer och kommunicera beslut.

Styrdokument har tagits fram i form av policy och riktlinjer för att förtydliga arbetet. Policyn är ett styrdokument och ett hjälpmedel för alla medarbetare så att arbetet med invånardialoger görs på ett strukturerat och genomtänkt sätt där fokus ligger på att lyssna och sätta invånarna i centrum.

– Vi jobbar så klart till vardags med dialog i alla våra verksamheter. Policyn tas fram för att sätta en struktur för arbetet och inte tappa bitar som vi tidigare har varit mindre bra på, till exempel återkoppling och kommunikation av olika dialoger, säger Emma Jidemyr, kommunikationschef.

Strategiutskottet beslutade på mötet den 19 juni att godkänna utkastet för invånardialogpolicyn. Kommunfullmäktige fattar ett slutgiltigt beslut om policyn i oktober.

– Ett viktigt steg för att öka Orsabornas möjlighet att forma vår kommuns framtid, säger Mikael Thalin (C), kommunstyrelsens ordförande.

Utdrag ur policyn:

Invånardialog i Orsa kommun är en strukturerad dialog om samhällsfrågor mellan politiker, tjänstepersoner och invånare som underlag inför beslut i kommunen. Den strukturerade invånardialogen är ett komplement till den kommunikation vi för med berörda målgrupper.

Invånardialog förstärker den representativa demokratin och ger invånare möjlighet att få insyn och att delta och påverka i kommunens verksamheter.

Senast uppdaterad: 26 juni 2023