Medborgarförslag om gångväg vid Kaplansgatan samt ett vatten- och fiskevårdsprogram

Publicerad: 10 juli 2023

Två medborgarförslag stod på kommunstyrelsens agenda under mötet torsdagen den 6 juli.

Medborgarförslag om önskemål av gångväg efter Kaplansgatan utmed Saluhallens fastighet

Orsa kommun har fått in ett medborgarförslag om önskemål av gångväg efter Kaplansgatan utmed Saluhallens fastighet. Kommunstyrelsen anser att det är ett bra medborgarförslag, men som kräver en del godkännanden från andra myndigheter (Länsstyrelsen och Trafikverket). För att kunna anlägga gångvägen behöver man ta ner de björkar som sitter som allé i dag, vilket Länsstyrelsen gett ett preliminärt godkännande till. Man behöver även ett godkännande av Trafikverket då Kaplansgatan är en allmän väg som förvaltas av Trafikverket. Om Trafikverket ger ett positivt besked kommer kommunen att anlägga gångvägen.

Kommunstyrelsen skriver i sin motivering: ”På fastigheten står det idag en allé av björkar. En allé får inte tas ner utan att det beviljats av Länsstyrelsen. Kommunen skickade den 10 november 2022 in en ansökan om att få ta ner allén. Den 19 april 2023 inkom Länsstyrelsen med ett preliminärt beslut om beviljande av nedtagning av allén med vissa restriktioner. En allé med lika många björkar som tas bort måste återplanteras på annat ställe i kommunen. I och med att vi fått preliminärbesked om godkännande av nedtagning av björkarna har vi påbörjat nästa steg som är planering av gångvägen samt kontakt med Trafikverket. Vår förhoppning är att detta ska bli beviljade av Trafikverket. Om vi får ett godkännande av Trafikverket hoppas vi att gångstråket ska kunna bli klart under detta år.”

Med detta så anser kommunstyrelsen att medborgarförslaget är besvarat, men kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet i frågan i oktober.

Medborgarförslag om att upprätta ett vatten- och fiskevårdsprogram i Orsa kommun

Ett medborgarförslag har kommit in om att kommunen ska upprätta ett vatten- och
fiskevårdsprogram i Orsa kommun. Syftet med förslaget är att kommunen därmed ska kunna bidra till uppfyllelsen av god status i kommunens sjöar och vattendrag

Kommunstyrelsen skriver i sitt beslut: ”Miljö- och byggnadsförvaltningen som hanterar frågorna har inte egna resurser enligt budget och nuvarande verksamhetsplan till att ta fram ett fiskevårdsprogram. Förvaltningen har en löpande dialog med länsstyrelsen om vilka kommande projekt som kan få bidrag och prioriterar dem inom befintliga resurser på förvaltningen. Projekt som aktualiseras där kommunen är huvudman eller kräver extra resurser lyfts till kommunstyrelsen för beslut.”

Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet i frågan i oktober.

Senast uppdaterad: 10 juli 2023