Mottagande och beslut om medborgarförslag

Publicerad: 2 oktober 2023

Kommunfullmäktige tog emot och besvarade flera medborgarförslag under sitt sammanträde den 2 oktober. Här kan du läsa om medborgarförslagen.

Ett skivat äppe bredvid böcker, grafik av en glödlampa ovanför äpplet.

Mottagna medborgarförslag

Kommunen har tagit emot ett medborgarförslag från en invånare som föreslår att kommunen sätter upp anslagstavlor utomhus vid varje skolgård. Informationen ska vara riktad till barnen, till exempel från idrottsföreningar som erbjuder barn och unga att prova olika aktiviteter eller om barnen själva arrangerar disco eller liknade.

Kommunen har tagit emot ett medborgarförslag från en invånare som tycker att kommunen ska bygga en bro över Lillån så att elever på Kyrkbyns skola enklare kan göra utflykter i Lillåskogen.

Besvarade medborgarförslag

Kommunen har fått in ett medborgarförslag om att bygga en gångväg efter Kaplansgatan utmed Saluhallens fastighet. Personen som skrivit medborgarförslag skriver att vägen är svår och farlig att korsa eftersom det saknas övergångsställe och bilarna kör fort.

Kommunen anser att det är ett bra medborgarförslag, men som kräver en del godkännande från andra myndigheter (Länsstyrelsen och Trafikverket). För att kunna anlägga gångvägen behöver man ta ner de björkar som sitter som allé idag, vilket Länsstyrelsen beslutar om. Man behöver även ett godkännande av Trafikverket då Kaplansgatan är en allmän väg som förvaltas av Trafikverket. Om de andra myndigheterna beviljar anläggning av gångväg samt nedtagning av träd kommer kommunen att anlägga gångvägen.

Kommunen har fått in ett medborgarförslag från en person som vill att kommunen upprättar ett vatten- och fiskevårdsprogram i Orsa kommun. Ett kommunalt fiskevårdsprogram kan ses som kunskapsunderlag och viljeinriktning för åtgärder och prioriteringar för att bidra till god status av fisk i kommunens vattendrag och sjöar.

Miljö- och byggnadsförvaltningen som hanterar frågorna har inte egna resurser enligt budget och nuvarande verksamhetsplan till att ta fram ett fiskevårdsprogram. Förvaltningen har en löpande dialog med Länsstyrelsen om vilka kommande projekt som kan få bidrag och prioriterar inom befintliga resurser på förvaltningen. Projekt som aktualiseras där kommunen
är huvudman eller kräver extra resurser lyfts till kommunstyrelsen för beslut.

Orsa kommun har fått in ett medborgarförslag om att kommunen ska ställa i ordning en grillplats med bänkar i Lillåskogen.

Lillåskogen har nyligen har gallrats, och viss uppstädning av området som helhet har därmed skett. Det finns i dag två grillplatser i området. De båda grillplatserna som finns kommer att rustas upp eftersom de är i dåligt skick, med förslaget i åtanke.

Orsa kommun har fått in ett medborgarförslag om att kommunen ska bygga en hinderbana i Lillåskogen, gärna i stil med clown- och trollstigen i Östnor, Mora.

Kommunen byggde för ett par år sedan en hinderbana på Berget, i området bakom ishallen. Clown- och trollstigen i Mora har byggts upp av ideella krafter under många år. Kontinuerlig skötsel och utveckling sker också ideellt. Orsa kommun skulle välkomna motsvarande ideella initiativ i Orsa.

Orsa kommun har fått in ett medborgarförslag om att göra Lillåvallen tillgänglig för fotbollsträning redan från början av mars eller anlägga en hybridgräsplan centralt i Orsa.

På Lillåvallen finns tre naturgräsplaner, men de kan inte användas tidigt på våren eftersom de behöver torka upp från snö och frost. Att börja träna för tidigt skulle skada planerna och kräva mycket underhåll varje år. Diskussionen om en central hybridgräsplan har ännu inte påbörjats. Under 2024 kommer kommunen att ta fram ett fritidspolitiskt program som kommer att ta upp behovet av nya fritidsanläggningar, inklusive fotbollsplaner. Formerna för programmet är ännu inte klara, men det kommer att adressera dessa frågor.

Orsa kommun har fått ett medborgarförslag om att skapa handikappanpassade ramper/stolar vid Orsasjön och en handikappanpassad lekpark.

Kommunen sköter om ett antal badplatser i kommunen, men det är oklart vilka badplatser kommunen verkligen ansvarar för och vilka som bör överlåtas till samfälligheter eller privata fastighetsägare. En utredning är på gång för att klargöra detta. När utredningen är klar, kommer kommunen att se över och förbättra de badplatser den ansvarar för, inklusive att göra badplatserna handikappanpassade.

De flesta av kommunens lekplatser byggdes för länge sedan när tillgänglighetskraven var lägre. Kommunen arbetar ständigt med att underhålla och förbättra lekplatserna och kommer att undersöka möjligheter att göra dem handikappanpassade i det fortsatta arbetet.

Kommunen har fått in ett medborgarförslag om att måla upp parkeringar och övergångsställen i centrala Orsa och i Grönklitt.

Kommunen förvaltar parkeringar i direkt anslutning till de kommunala vägarna i Orsa centrum. Kommunen går varje år igenom vilka åtgärder som måste göras på varje väg. I detta ingår även målning. Utöver kommunala vägar finns det även allmänna vägar som sköts av Trafikverket och enskilda vägar som i många fall sköts av Orsa Besparingsskog. Skötseln av dessa vägar är inte kommunens ansvar, men kommunen kan påtala om det finns brister som har med trafiksäkerhet att göra. Detsamma gäller parkeringar som inte ligger direkt efter kommunala vägar. Där är det fastighetsförvaltaren av området som har ansvaret. Kommunen har inga vägar eller parkeringar i Grönklitt.

Kommunen har fått in ett medborgarförslag gällande uppsnyggning av ytorna vid Hembygdsgården samt uppsättning av toalettbyggnad.

Kommunstyrelsen skriver att vid en eventuell ombyggnad av E45 kommer området runt Hembygdsgården att påverkas. Innan vi vet säkert hur det blir med ombyggnationen av E45 kommer ingen upprustning av ytan eller byggnation av toalettbyggnad vid Hembygdsgården att göras. Om ombyggnationen blir av kommer kommunen att tillsammans med Trafikverket se över ytorna vid Hembygdsgården. I dag så hyvlas samt saltas grusytan vid Hembygdsgården när behov uppstår. Bron över Enån underhålls och besiktigas med ett fast intervall. Vad gäller toalettbyggnad så hänvisar kommunen till de allmänna toaletterna som finns i Orsa.

Senast uppdaterad: 2 oktober 2023