Unga kommunutvecklare 2023–2024
– nu är deras arbete slutfört

Under perioden 1 maj 2023 till 1 maj 2024 har totalt sju ungdomar som nu går i årskurs 9 på Orsaskolan varit anställda som ”ung kommunutvecklare” i Orsa kommun. Nu fortsätter arbetet ute i verksamheterna med att jobba med de frågor och områden som lyfts fram av ungdomarna.

Två personer arbetar framför en dataskärm. Foto.

Tjänsten som "ung kommunutvecklare" har bland annat inneburit att utifrån ungas perspektiv bidra med inspel och förslag kring utförandet av det kommunala målet ”Orsas elever ska vara trygga och längta till skolan".

Under året har ungdomarna tagit fram en rapport med resultaten från arbetet, deltagit i dialoger med kommunala beslutsfattare och andra unga kommunutvecklare från Dalarna och hållit anföranden i olika kommunala forum.

Tjänsten har även inneburit kunskapshöjande insatser inom områden som barnrätt, ungdomspolitik, Agenda 2030, kommunpolitik och kommunkunskap, samt skollagen.

Rapporten som togs fram har lett till dialog med skolan, som utifrån ungdomarnas tankar och förslag tagit fram åtgärder och processer som kommer kunna leda till förbättring och utveckling inom de olika områdena.

Årets unga kommunutvecklare har gjort ett fantastiskt jobb. De har ringat in de områden som även vi vuxna tycker är viktiga utvecklingsområden för Orsaskolan och dessutom kommit med väl genomtänkta och kloka åtgärder och förslag, säger Anna-Karin Alfredsson, rektor på Orsaskolan.

En stor del av ungdomarnas rapport har handlat om relationer i skolan, både mellan elever men också mellan lärare och elever. Där har skolan påbörjat ett arbete med stärkt mentorskap, som syftar till att skapa likvärdighet i hur mentorerna arbetar, och i bemötandet mot eleverna.

En annan viktig del har varit möjligheten att påverka i frågor som rör eleverna i skolan, där frågor om skollunchen tagit en stor plats. Där planerar skolan att i samverkan med elever, kostenhet och skolsköterska starta ett lunchråd, där man tillsammans arbetar för att utveckla både upplevelsen av skollunchen såväl som maten som serveras på skolan.

Att anställa ungdomarna ett helt år gör att vi får möjlighet att både följa upp arbetet, och hinna börja se att arbetet tar fart, säger Christina Nordmark, ungdomsstrateg i kommunen.

Senast uppdaterad: 20 maj 2024