Grundsärskola

Om ditt barn inte klarar av grundskolan beroende på en intellektuell funktionsnedsättning eller annan skada kan särskolan vara ett alternativ.

Glad flicka och pojke. Foto.

Grundsärskolan ska ge ditt barn möjligheter att delta aktivt i samhällslivet. Grundsärskolan har en egen läroplan som ska hjälpa till att nå det målet.

Inom grundsärskolan finns något som kallas för träningsskola. Den är riktad till elever som inte klarar av att uppnå målen i grundsärskolan. Dessa elever har oftast en måttlig eller svår intellektuell funktionsnedsättning, eller en förvärvad hjärnskada.

Orsa kommun har inte en egen grundsärskola utan samverkar med Mora om det blir aktuellt med skolgång i särskola.

Innan ditt barn erbjuds särskola görs en ordentlig utredning. Du ska som vårdnadshavare vara delaktig i den utredningen. Utredningen ska titta på om skolan gjort alla anpassningar de kan för att eleven ska klara utbildningen. Det görs också en psykologisk utredning för att ta reda på ditt barns intellektuella förmåga. Utredningen tittar också på om det finns medicinska orsaker till barnets svårigheter och en social utredning tittar på om det finns andra faktorer i barnets liv som kan påverka möjligheterna att klara skolarbetet.

Träningsskolan har en annorlunda kursplan jämfört med resten av grundsärskolan och eleverna läser inte lika många teoretiska ämnen. Istället är ämnesområdena i kursplanen kommunikation, estetisk verksamhet, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

En integrerad elev i grundskolan har rätt till att dels erbjudas en undervisning enligt grundsärskolans kursplaner och dels att undervisningen ska anpassas efter elevens behov och förutsättningar.

Senast uppdaterad: 16 mars 2023