Har du ett samhällsviktigt jobb och behöver barnomsorg?

Om vi kommer att stänga förskola och fritids kommer vårdnadshavare med samhällsviktiga arbeten att erbjudas barnomsorg. Här kan du fylla i vårt formulär för att ansöka om plats för ditt barn.

Ditt barn har rätt till plats i förskola och fritids om

  • båda vårdnadshavarna har samhällsviktiga arbeten, eller
  • du är ensamstående vårdnadshavare och har ett samhällsviktigt arbete.

Om ni vårdnadshavare är separerade och du har ett samhällsviktigt arbete kan ditt barn gå i förskola/fritids de dagar som barnet bor hos dig.

Följande samhällsfunktioner innehåller en eller fler yrkesgrupper eller arbetsområden som har identifierats som samhällsviktiga:

1. Elförsörjning

Produktion och distribution av el, fjärrvärme, bränsle och drivmedel.

2. Finansiella tjänster

Betalningar, tillgång till kontanter, centrala betalningssystemet, värdepappershandel

3. Handel och industri

Detaljhandel, tillverkningsindustri, bygg- och entreprenadverksamhet.

4. Hälso- och sjukvård samt omsorg

Akutsjukhus, psykiatri, primärvård, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre, socialtjänst, smittskydd för djur och människor, läkemedels- och materialförsörjning.

5. Information och kommunikation

Telefoni (mobil och fast), internet, radio, distribution av post, produktion och distribution av dagstidningar, TV, webbaserad information, sociala medier

6. Kommunalteknisk försörjning

Dricksvattenförsörjning, avloppshantering, vattenreservoar, renhållning, väghållning.

7. Livsmedel

Distribution av livsmedel, primärproduktion av livsmedel, kontroll av livsmedel, tillverkning.

8. Offentlig förvaltning och konsulär verksamhet

Lokal ledning, regional ledning, nationell ledning, begravningsverksamhet, diplomatisk verksamhet.

9. Skydd och säkerhet

Domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, kustbevakning, polis, räddningstjänst, alameringstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll, bevaknings- och säkerhetsverksamhet.

10. Socialförsäkringar

Allmänna pensionssystemet, sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen.

11. Transporter

Flygtransport, järnvägstransport, sjötransport, vägtransport, kollektivtrafik.

Barnets uppgifter
Här fyller du i barnets uppgifter. För att vi ska kunna handlägga effektivt är det viktigt att du fyller i barnets namn och vilken verksamhet barnet är placerad i. Om du har ytterligare barn på förskola eller fritids ska du skicka in ett nytt formulär efter det här.


Förskola eller fritids * (obligatorisk)
$field.shortDescription


Vårdnadshavare 1
Uppgifterna du lämnar här använder vi för att kunna återkoppla till dig om din ansökan.
Om du behöver komplettera din ansökan kan du göra det här.
Vårdnadshavare 2
Här fyller du i den samhällsviktiga funktion som den andra vårdnadshavaren har. Om du som fyller i formuläret är ensamstående kan du hoppa över detta steg och skicka in formuläret. För de vårdnadshavare som har delad plats skickar den andra vårdnadshavaren in ett eget formulär. Inga fält är obligatoriska, så kom ihåg att kontrollera noga att du fått med all information.


Om du behöver komplettera din ansökan kan du göra det här.

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Orsa kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.

Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För mer information om detta så kontaktar du verksamhetens dataskyddskontaktperson.

Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på www.orsa.se

Senast uppdaterad: 26 mars 2020