Eldstad och rökkanal

Om du vill installera eller göra en väsentlig ändring av eldstäder eller rökkanaler behöver du lämna in en anmälan till Stadsbyggnadsförvaltningen. Med väsentlig ändring avses åtgärder som kan leda till ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen. Fyll i blanketten anmälan om eldstad och rökkanal och bifoga följande dokument: Planritning som visar eldstaden och rökkanalens placering i huset. ( Exempel ) Fasadritning som visar skorstenens placering och höjd. ( Exempel ) Situationsplan som visar i vilken byggnad eldstaden ska placeras. Prestandadeklaration som visar att eldstaden/rökkanalen uppfyller gällande krav. Förslag till kontrollplan Vad kostar det? Läs mer om kostnader under Avgifter och taxor. 
Senast uppdaterad: 5 mars 2021