Marklov

Mora kommun Om du vill ändra marknivån måste du först ansöka om marklov. Du behöver marklov inom detaljplanerat område om höjdläget förändras mer än 50 centimeter. Du kan också behöva marklov för schaktning och för att få fälla vissa träd eller plantera skog om det står så i områdesbestämmelserna. Vad ska ansökan innehålla? window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4aefb .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4aefb .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); När du söker marklov ska du skicka in: Ansökningsblankett för marklov (Länk till blankettsidan) En situationsplan som visar var markens höjdläge blir förändrat, samt markhöjderna före och efter åtgärden. Eventuell sektionsritning vid större förändringar i marknivån. Förslag på kontrollansvarig om det är ett större markarbete. När får jag börja? window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4aefc .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4aefc .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); Du måste ha ett startbesked. Innan du får påbörja markarbetet ska beslutet även annonseras (kungöras) i Post- och Inrikes Tidningar i fyra veckor. Du måste påbörja markarbetet inom två år från det datum beslutet vunnit laga kraft. Arbetet ska vara färdigt inom fem år, annars blir beslutet ogiltigt. Avgift window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d420f5 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d420f5 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan. Avgifter och taxor
Senast uppdaterad: 4 september 2020