Översiktsplaner

I översiktsplanen beskrivs hur kommunen planerar att mark och vatten ska användas i framtiden. Den tar till exempel upp var det kan byggas nya byggnader, var det behövs nya cykelvägar och vilka områden som är viktiga grönområden.

Grusväg och gärsgårdsstaket i sommarlandskap

Översiktsplanen är utgångspunkten för kommunens arbete med detaljplaner och fungerar vägledande i beslut som gäller kommunens gemensamma intressen.

I översiktsplanen tar kommunen hänsyn till behov av vägar, nya områden som är lämpliga att utveckla för bostäder och verksamheter, värdefulla grönområden och riksintressen. Kommunen ser även över miljö- och hälsofrågor under framtagande av en översiktsplan.

Översiktsplanen kommuniceras med kommunens medborgare och myndigheter vid två tillfällen, först under samrådet då man vill få in så mycket synpunkter som möjligt. Därefter justeras planen och ställs ut för granskning innan den antas.

Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige och ska omprövas vart fjärde år, i samband med en ny mandatperiod. Kommunen kan även ta ställning till om den ska gälla ett tag till genom att ta beslut om en aktualitetsprövning. Prövningen innebär att vi ser över alla delar i översiktsplanen och avgör om den fortfarande är aktuell. Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att rent praktiskt utföra det som politikerna har beslutat.

Du hittar mer information om översiktsplanering på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under pågående planering hittar du Orsas nya översiktsplan under Översiktlig planering

Senast uppdaterad: 14 oktober 2019