VA-plan 2017-2020

Alla behöver vatten och vi har ett gemensamt ansvar att se till att även framtida generationer kan ta del av det fina vatten som vi idag har i Orsa. För en hållbar försörjning av vatten och avlopp har Orsa kommun arbetat
fram en strategisk och långsiktig Vatten- och avloppsplan (VA-plan).

Huvudsyftet med VA-planen är att säkerställa att invånare och besökare i Orsa kommun har bra dricksvatten och ett omhändertagande av avloppsvatten som säkerställer en god livsmiljö. Orsa kommun arbetar för att upprätthålla en levande landsbygd med god livskvalitet och ett tryggt boende. Kommunen har ett ansvar för att planera och arbeta för att det finns en god försörjning av vatten och avlopp i kommunen.

Planen har tagits fram genom förvaltningsövergripande arbete och diskussioner i politiska forum. VA-planen ska användas under många år framåt och revideras vart fjärde år. Denna plan har en planperiod som gäller 2017 – 2020.

Gällande plan för vatten och avlopp

VA-planen bedömer att södra Orsa (Holen, Vångsgärde, Lisselhed, Lunden) är det mest prioriterade området där kommunen behöver utreda förutsättningarna till en långsiktigt hållbar VA-försörjning. Området kan uppfylla kriterier för kommunal utbyggnadsskyldighet av det kommunala VA-nätet. Men kommunen vill klarlägga förutsättningar till detta innan beslut tas, senast vid nästa revidering av VA-plan.

Motiven till detta är främst:

  • Tryggad vattenförsörjning är central och kommunen vill ge Sörmedssjöns vattenförening möjlighet att utreda och bedöma sina långsiktiga möjligheter att säkerställa kvalitet och kvantitet i området.
  • Klarlägga förutsättningar för vattenförsörjning samt enskilda avlopp, såväl status som förutsättningar att ordna lokala lösningar
  • Skapa en dialog med berörda fastighetsägare och för ändamålet tillsätta VA-rådgivningsresurs som kan vara stöd i arbetet med studera alternativa lösningar

Här kan du läsa mer om VA-utredningen i södra Orsa

Här finns protokoll och mötesanteckningar från dialogmöten som kommunen haft med representanter från byföreningarna i Oljonsberg och Stenberg.

Senast uppdaterad: 31 augusti 2020