VA-plan 2021-2025

Orsa kommun arbetar med att ta fram en ny plan för vatten och avlopp (VA) som ska gälla för de kommande åren. Ett utkast till plan har ställts ut på samråd mellan den 19 april-23 maj. Nu ska de synpunkter som kommit in sammanställas och analyseras.

Glas med vatten. Foto.

Just nu jobbar kommunen med att ta fram en ny VA-plan som ska gälla för åren 2021-2025. Huvudsyftet med en VA-plan är att säkerställa att invånare och besökare i Orsa kommun har bra dricksvatten och ett omhändertagande av avloppsvatten som säkerställer en god livsmiljö. Kommunen har ett ansvar för att planera och arbeta för att det finns en god försörjning av vatten och avlopp i kommunen.

Tidigt samråd i februari - nytt samråd i april och maj

Under februari 2021 genomförde kommunen ett tidigt samråd för att få in allmänhetens synpunkter på utkastet till ny VA-plan. Synpunkterna som kommit in har sammanställts och utkastet har uppdaterats.

Det uppdaterade förslaget, samrådsversionen, ställdes ut för samråd mellan 19 april och 23 maj. Synpunkterna som kommit in ska nu sammanställas och analyseras.

Vad är nytt i senaste samrådsversionen?

De flesta synpunkter som kom in under det tidiga samrådet i februari rörde önskemål om kommunalt avlopp i Oljonsbyn. I det uppdaterade förslaget föreslås därför även utbyggnad av kommunalt avlopp i Oljonsbyn/Stenberg under 2025-2030. Dialog gällande vattenförsörjningen ska ske med nämnda förening under 2021-2025.

Förtydliganden om överföringsledning till Grönklitt

En del av synpunkterna som kom in under samrådet handlade om överföringsledningen till Grönklitt och byggde på en missuppfattning om att kommunen genom denna utbyggnad av VA skulle finansiera Grönklittsgruppens investeringar.

Grönklittsgruppen kommer att betala alla merkostnader för utbyggnaden av VA-nätet som uppstår till följd av en utbyggd skidanläggning. Det finns reglerat i ett avtal mellan Grönklittsgruppen, Orsa kommun och Orsa Vatten och Avfall AB. Det innebär att Grönklittsgruppen bekostar sina egna investeringar.

Utbyggnaden av det allmänna VA-nätet till Grönklitt görs inte bara för att stödja turistnäringen. Det gynnar även det allmänna VA-nätet. Idag finns reningsverk både i Grönklitt och i Fryksås och dessa två reningsverk kommer kunna avvecklas om det byggs en avloppsledning mellan Grönklitt och reningsverket i Bunk i centrala Orsa. Ett reningsverk istället för tre innebär minskade driftskostnader för personal, transporter, uppvärmning med mera.

Den tidigare VA-planen gällde till och med år 2020, och en arbetsgrupp har jobbat med att ta fram ett utkast till ny plan som politikerna sedan ska besluta om. I korthet innebär inriktningen i arbetsgruppens utkast följande två huvudspår;

 • att säkerställa att befintlig VA-anläggning underhålls, optimeras och står rustad inför kommande krav på̊ exploatering och klimatpåverkan
 • att stödja och utveckla den enskilda VA-försörjningen, främst kopplat till kommunens alla vattenföreningar.

Förslag till inriktning för VA-planen

Här är några punkter som konkretiserar huvudspåren:

 • Under överskådlig tid bedöms allmän VA-utbyggnad vara begränsad på grund av ekonomiska skäl
  Det befintliga VA-nätet och VA-anläggningarna står inför stora utmaningar som kommer att kräva investeringar; att underhålla och återinvestera i befintliga VA-anläggningar, att bygga en så kallad överföringsledning till Grönklitt, att ordna ny huvudvattentäkt för att säkerställa ökade behov av dricksvatten och bygga om Bunks avloppsreningsverk. Sammantaget kommer Orsa Vatten och Avfall AB, som äger den allmänna VA anläggningen, behöva investera cirka 210 miljoner kronor fram till år 2030 (exklusive VA utbyggnader).

  VA-taxan för fastighetsägare i Orsa är redan högre än i medelkommunen i landet. Taxan skulle behöva höjas med cirka 60 procent den kommande 10-årspersioden för att klara av dessa utmaningar. Om VA-nätet också byggdes ut i södra Orsa skulle VA-taxan bli ännu högre.
 • Fokus på stöd till enskilda vattenledningsföreningar
  Orsa har en ovanligt hög andel invånare som själva ordnar sin försörjning av vatten och avlopp. Många byar samarbetar med vattenförsörjningen via vattenledningsföreningar men avloppet hanteras främst per fastighet. Ett tydligt fokus kommer läggas på att stödja och utveckla den enskilda VA-försörjningen, i synnerhet vattenledningsföreningarnas arbete. Det kan till exempel handla om att erbjuda råd och stöd via en VA-rådgivare och utbildning via en studiecirkel för personer med ansvarsuppdrag i vattenledningsföreningar.
 • Södra Orsa
  Sörmedssjöns vattenförening bedöms ha förutsättning att fortsatt driva vattenförsörjning, även om det finns förbättringsbehov. Den tillsyn av enskilda avlopp som gjorts de senaste två åren visar att många enskilda avlopp är bristfälliga och behöver åtgärdas.
 • Utbyggnad och anslutning av allmänt VA 2021–2030
  Under den angivna tidsperioden föreslås en utbyggnad till det allmänna VA-nätet för fastighetsägare inom Stenbergs vattenförening till år 2024. Fastigheter som ligger inom och nära utpekade verksamhetsområden för allmänt VA i Stenberg kan också komma att anslutas.
  I det uppdaterade förslaget föreslås även utbyggnad av kommunalt avlopp i Oljonsbyn under 2025-2030.

Digitalt samrådsmöte - se mötet i efterhand

Torsdagen den 22 april anordnade Orsa kommun ett samrådsmöte. Mötet genomfördes digitalt på grund av coronaepidemin. På det digitala samrådsmötet berättade kommunen om VA-planen och vilka inriktningar och beslut som föreslås i den senaste samrådsversionen.

Deltagare på samrådsmötet;

 • Mikael Thalin (C), kommunalråd
 • Marie Ehlin, kommunchef
 • Pär Johansson, VA-konsult
 • Birgitta Bogren, samhällschef
 • Camilla Björck, miljöchef
 • Emma Jidemyr, kommunikationschef
 • Lena Pettersson, kommunikatör
 • Mats Pettersson, Nodava

Mötet spelades in och här du kan se det i efterhand.:


 • Under februari hölls ett tidigt samråd för att samla in synpunkter från allmänheten på idéförslaget.
 • De synpunkter som kom in under det tidiga samrådet sammanställdes och utvärderades. Sedan uppdaterades utkastet till VA-plan (och en ny VA-policy kopplad till VA-planen) under mars månad.
 • Den uppdaterade utkastet gick åter igen ut på samråd under tidsperioden 19 april-23 maj.
 • Efter samrådet görs eventuella justeringar och sedan är tanken att kommunfullmäktige ska besluta att anta VA-planen och VA-policyn i september.
Senast uppdaterad: 24 maj 2021