VA-plan 2021-2025

Just nu jobbar kommunen med att ta fram en ny plan för vatten och avlopp (VA) som ska gälla för de kommande åren. Just nu finns ett idéförslag till inriktningen i planen - under februari 2021 pågick ett tidigt samråd och under mars kommer synpunkterna som kommit in att sammanställas.

Glas med vatten. Foto.

Den tidigare VA-planen gällde till och med år 2020, och en arbetsgrupp har jobbat med att ta fram ett idéförslag till ny plan. I korthet innebär idéförslaget följande huvudspår;

 • att säkerställa att befintlig VA-anläggning underhålls, optimeras och står rustad inför kommande krav på̊ exploatering och klimatpåverkan
 • att stödja och utveckla den enskilda VA-försörjningen, främst kopplat till kommunens alla vattenföreningar.

Förslag till inriktning för VA-planen

Här är några punkter som konkretiserar huvudspåren:

 • Under överskådlig tid bedöms allmän VA-utbyggnad vara begränsad på grund av ekonomiska skäl
  Det befintliga VA-nätet och VA-anläggningarna står inför stora utmaningar som kommer att kräva investeringar; att underhålla och återinvestera i befintliga VA-anläggningar, att bygga en så kallad överföringsledning till Grönklitt, att ordna ny huvudvattentäkt för att säkerställa ökade behov av dricksvatten och bygga om Bunks avloppsreningsverk. Sammantaget kommer Orsa Vatten och Avfall AB, som äger den allmänna VA anläggningen, behöva investera cirka 210 miljoner kronor fram till år 2030 (exklusive VA utbyggnader).

  VA-taxan för fastighetsägare i Orsa är redan högre än i medelkommunen i landet. Taxan skulle behöva höjas med cirka 60 procent den kommande 10-årspersioden för att klara av dessa utmaningar. Om VA-nätet också byggdes ut i södra Orsa skulle VA-taxan bli ännu högre.
 • Fokus på stöd till enskilda vattenledningsföreningar
  Orsa har en ovanligt hög andel invånare som själva ordnar sin försörjning av vatten och avlopp. Många byar samarbetar med vattenförsörjningen via vattenledningsföreningar men avloppet hanteras främst per fastighet. Ett tydligt fokus kommer läggas på att stödja och utveckla den enskilda VA-försörjningen, i synnerhet vattenledningsföreningarnas arbete. Det kan till exempel handla om att erbjuda råd och stöd via en VA-rådgivare och utbildning via en studiecirkel för personer med ansvarsuppdrag i vattenledningsföreningar.
 • Södra Orsa
  Sörmedssjöns vattenförening bedöms ha förutsättning att fortsatt driva vattenförsörjning, även om det finns förbättringsbehov. Den tillsyn av enskilda avlopp som gjorts de senaste två åren visar att många enskilda avlopp är bristfälliga och behöver åtgärdas.
 • Utbyggnad och anslutning av allmänt VA 2021–2030
  Under den angivna tidsperioden föreslås en utbyggnad till det allmänna VA-nätet för fastighetsägare inom Stenbergs vattenförening till år 2024. Fastigheter som ligger inom och nära utpekade verksamhetsområden för allmänt VA i Stenberg kan också komma att anslutas.

Huvudsyftet med en VA-plan är att säkerställa att invånare och besökare i Orsa kommun har bra dricksvatten och ett omhändertagande av avloppsvatten som säkerställer en god livsmiljö. Kommunen har ett ansvar för att planera och arbeta för att det finns en god försörjning av vatten och avlopp i kommunen.

Strategiutskottet, som bereder frågor till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, hade frågan på sin agenda under tisdagen den 12 januari. Strategiutskottet beslutade att godkänna idéförslaget som beskrivits ovan.

 • Under februari hölls ett tidigt samråd för att samla in synpunkter från allmänheten på idéförslaget.
 • De synpunkter som kommit in under det tidiga samrådet sammanställs och utvärderas. Sedan sammanställs VA-planen (och en ny VA-policy kopplad till VA-planen) under mars månad.
 • Det sammanställda förslaget skickas sedan åter igen ut på samråd under april-maj för att allmänheten ska få tycka till. Mer information om hur det kommer att gå till kommer senare.
 • Efter samrådet görs eventuella justeringar och sedan är tanken att kommunfullmäktige ska besluta att anta VA-planen och VA-policyn i september.
Senast uppdaterad: 1 mars 2021