Invånardialog

Vi vill veta vad du tycker! Vi tror att kommunens beslut blir bättre om så många olika röster som möjligt får komma till tals. På den här sidan kan du läsa om hur Orsa kommun jobbar med invånardialoger.

Träd med pratbubblor istället för löv. Illustration.

Vad är invånardialog?

Invånardialog är egentligen ingen nymodighet. Vi pratar och kommunicerar såklart med våra medborgare, företag och besökare i många olika sammanhang. Det nya är att vi nu försöker hitta en form för invånardialog där vi lyfter upp frågor som är särskilt viktiga för utvecklingen i kommunen. Vi vill hela tiden bli bättre på kommunikation och dialog.

Vision Orsa 2050

I mars 2020 fattade politikerna i kommunfullmäktige beslut om vår vision – Orsa 2050. Det kan vara svårt att veta hur framtiden ser ut, det vi vet är att den är föränderlig. Visionen bygger därför mycket på ett förhållningssätt som vi tror är viktigt för att skapa det Orsa vi vill ha år 2050.

I Orsa skapar vi med människor, inte för.

Om vi ska skapa tillsammans kräver det att vi har en ständig dialog. Dialog och kommunikation är viktiga delar av vår vision.

I Orsa finns en naturlig närhet och ständiga samtal mellan invånare, besökare, föreningar och företagare. Här finns en välkomnande öppenhet som lägger grunden för allt vi gör. Vi kommunicerar i alla riktningar och här finns Sveriges bästa invånardialog”

I dialogen skapar vi ny och gemensam kunskap

Syftet med invånardialogerna är att skapa förutsättningar för samtal mellan invånare, besökare, föreningar och företagare där ny kunskap kan växa fram. Denna kunskap ska sedan konkretiseras och sättas i förhållande till våra lokala förutsättningar i Orsa.

Det som kommer fram i invånardialogerna ska också återkopplas till verksamheter och politiker för att skapa bra beslutsunderlag.

Vem kan vara med?

Invånardialogerna är till för alla invånare i Orsa. Deltagare i olika dialoger varierar med ämnesområde och perspektiv. Den som deltar representerar sig själv och företräder inte något visst intresse eller någon viss organisation. Läs mer under respektive dialog.

Skillnaden mellan att påverka och besluta

Vi vill vara helt ärliga, att vara med i en dialog och att säga vad man tycker i en fråga leder inte alltid att man får som man vill. Men att vara med och säga sin åsikt är att vara med och påverka. När våra valda politiker sedan ska ta beslut kan det vara så att de tycker annorlunda eller att de helt enkelt har många olika röster och åsikter att ta hänsyn till som gör att de tar beslut som du inte är helt nöjd med.

För att hårddra det hela, för att få vara med och bestämma behöver man i vissa frågor engagera sig politiskt. Men med det sagt är din röst och åsikt mycket värd. Vi behöver höra olika röster och ta hänsyn till olika åsikter för att fatta bra beslut.

Invånardialoger våren 2021

Vårens invånardialoger har två olika teman; ungdomsperspektivet och energiomställningen. Men de handlar också om att arbeta fram en modell för invånardialog som uppfattas som inkluderande och relevant för Orsas invånare. Du som deltar är med om att arbeta fram en modell för invånardialog som uppfattas som inkluderande och relevant för Orsas invånare.

Formen för invånardialogerna

Invånardialogerna sker i form av utforskande samtal, workshops och dokumentation som delas och utvecklas tillsammans med deltagarna och med övriga invånare i Orsa genom kommunikation på orsa.se/invånardialoger.

Invånardialogerna kommer på grund av coronapandemin att genomföras digitalt under våren 2021.

Under hela framtagandet av Vision Orsa 2050 har unga och ungdomsperspektivet haft en stor och viktig roll. Därför är det också en självklarhet att skapa kunskap om visionen hos unga i vår kommun. Perspektivet unga kommer att lägga fokus vad vi tillsammans kan göra för att skapa verkstad av visionen för och med unga i Orsa.

Vi agerar i en värld av ständig förändring. Vi knyter relationer och utvecklas med vår omvärld och tar in de regionala och globala perspektiven. Vår närhet och kreativitet gör att vi är en av de bästa platserna för samarbeten som skapar värde. Här är alla viktiga i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle där vi vill leva, gammal som ung.”

 

I kommunplanen för 2021, som är ett dokument som definierar kommunens mål och budget, finns ett uppdrag om att kommunen ska jobba med Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling. Politikerna har pekat ut tre av de globala målen som kommunen ska prioritera (3, 7 och 12).

Mål nummer 7 handlar om hållbar energi för alla. Uppdraget i invånardialogen blir att skapa kunskap kring förutsättningarna för hållbar energi, att se hur vi i Orsa kan ställa om till ett fossilfritt samhälle. Vad kan och behöver vi göra, var och en och tillsammans? Vad krävs av kommunen och andra aktörer? Hur tar vi hand om varandra, vår miljö och vår natur? Hur tar vi hänsyn till de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna?

Andra dialogformer:

Under hösten 2021 har Byarådet avvecklats. Från och med 1 december 2021 tar Näringslivskontoret över kontaktuppgifterna till byföreningarna i Orsa och tar ansvar för att uppdatera kontaktlistan. Näringslivskontoret är kontakten in till Orsa kommun.

Kommunen kallar till stormöte minst två gånger per år (vår och höst), men även oftare om det finns behov. Mötena ska innehålla relevant information från kommunen och från byarna. Samtidigt kan föreläsningar och workshops planeras gemensamt.

Ett antal gånger per år besöker politiker och tjänstemän olika företag som verkar i kommunen. Detta för att få ett bättre näringslivsklimat i kommunen.

Direktkontakt med en förtroendevald är oftast den rakaste vägen om du har en fråga du vill ta upp eller ett förslag till förändring.

Du som är folkbokförd i Orsa kan lämna in ett medborgarförslag. Med ett medborgarförslag har du möjlighet att påverka politiken i frågor som är angelägna för dig.


Orsa kommun finns representerad i en rad sociala medier. De specifika målgrupperna kan skilja sig åt, men syftet är alltid detsamma; att öka tillgängligheten och dialogen mellan Orsa kommun och alla som berörs av vår verksamhet.

Visionspengen ett bidrag som medborgare i Orsa kan söka för att genomföra projekt i visionens anda. Visionspengen kommer att lanseras under våren 2021 och mer information om hur det går till att ansöka om visionspeng kommer senare.

Under de kommande tre åren (2021-2023) är 200 000 kronor/år avsatta för visionspeng.

Det finns kriterier kring vad visionspengen får användas till. Förslag som är godkända av en styrgrupp kommer att läggas ut för omröstning bland medborgarna. Ansökan om visionspeng kommer göras via en e-tjänst som håller på att byggas nu.

Senast uppdaterad: 25 november 2022