Invånardialog

Vi vill veta vad du tycker! Vi tror att kommunens beslut blir bättre om så många olika röster som möjligt får komma till tals. På den här sidan kan du läsa om hur Orsa kommun jobbar med invånardialoger.

Träd med pratbubblor istället för löv. Illustration.

Vad är invånardialog?

Invånardialog är egentligen ingen nymodighet. Vi pratar och kommunicerar såklart med våra medborgare, företag och besökare i många olika sammanhang. Invånardialog i Orsa kommun är en strukturerad dialog om samhällsfrågor mellan politiker, tjänstepersoner och invånare som underlag inför beslut i kommunen. Den strukturerade invånardialogen är ett komplement till den ständiga kommunikation vi för med berörda målgrupper.

Invånardialog förstärker den representativa demokratin och ger invånare möjlighet att delta och påverka samt få insyn i kommunens verksamhet. I dialogen kan de förtroendevalda lyssna av opinionen och ta del av enskilda människors synpunkter och förslag. Dialogen ger möjlighet till flera perspektiv och ett bredare underlag inför beslut. Syftet är att stödja det demokratiska systemet genom att skapa öppenhet, öka kunskapen och att utveckla ett samspel mellan förtroendevalda, tjänstepersoner och invånare. Genom dialog fogar vi samman de värderingar som råder bland invånarna med de faktakunskaper som tjänstepersoner tar fram inför ett beslut.

Vision Orsa 2050

I mars 2020 fattade politikerna i kommunfullmäktige beslut om vår vision – Orsa 2050. Det kan vara svårt att veta hur framtiden ser ut, det vi vet är att den är föränderlig. Visionen bygger därför mycket på ett förhållningssätt som vi tror är viktigt för att skapa det Orsa vi vill ha år 2050.

I Orsa skapar vi med människor, inte för.

Om vi ska skapa tillsammans kräver det att vi har en ständig dialog. Dialog och kommunikation är viktiga delar av vår vision.

I Orsa finns en naturlig närhet och ständiga samtal mellan invånare, besökare, föreningar och företagare. Här finns en välkomnande öppenhet som lägger grunden för allt vi gör. Vi kommunicerar i alla riktningar och här finns Sveriges bästa invånardialog.

I dialogen skapar vi ny och gemensam kunskap

Syftet med invånardialogerna är att skapa förutsättningar för samtal mellan invånare, besökare, föreningar och företagare där ny kunskap kan växa fram. Denna kunskap ska sedan konkretiseras och sättas i förhållande till våra lokala förutsättningar i Orsa.

Det som kommer fram i invånardialogerna ska också återkopplas till verksamheter och politiker för att skapa ett bra beslutsunderlag.

Vem kan vara med?

Invånardialogerna är till för alla invånare i Orsa. Deltagare i olika dialoger kan variera med hänsyn till ämnesområden och perspektiv. Den som deltar representerar sig själv och företräder inte någon förening eller organisation.

Skillnaden mellan att påverka och besluta

Vi vill vara helt ärliga, att vara med i en dialog och att säga vad man tycker i en fråga leder inte alltid till att man får som man vill. Men att vara med och säga sin åsikt är att vara med och påverka. När våra valda politiker sedan ska ta beslut kan det vara så att de tycker annorlunda eller att de helt enkelt har många olika röster och åsikter att ta hänsyn till som gör att de tar beslut som du inte är helt nöjd med.

För att hårddra det hela, för att få vara med och bestämma behöver man i vissa frågor engagera sig politiskt. Men med det sagt är din röst och åsikt mycket värd. Vi behöver höra olika röster och ta hänsyn till olika åsikter för att fatta bra beslut.

Formen för invånardialogerna

Det är frågeställningen som avgör vilken metod som ska användas i en dialog. I vissa dialoger kan också flera metoder användas samtidigt. Dialogprocesserna ser olika ut beroende på vad det är för fråga det handlar om.

Vi vill få kunskap om invånarnas värderingar, prioriteringar och synpunkter och metoderna ska passa olika grupper i samhället.

Andra dialogformer:

Under hösten 2021 har Byarådet avvecklats. Från och med 1 december 2021 tar Näringslivskontoret över kontaktuppgifterna till byföreningarna i Orsa och tar ansvar för att uppdatera kontaktlistan. Näringslivskontoret är kontakten in till Orsa kommun.

Kommunen kallar till stormöte minst två gånger per år (vår och höst), men även oftare om det finns behov. Mötena ska innehålla relevant information från kommunen och från byarna. Samtidigt kan föreläsningar och workshops planeras gemensamt.

Politiker och tjänstemän besöker regelbundet företag som verkar i kommunen. Besöken görs för att möjliggöra dialog mellan kommunledning och näringsliv och på så vis skapa en grund för ett gott företagsklimat.

Direktkontakt med en förtroendevald är oftast den rakaste vägen om du har en fråga du vill ta upp eller ett förslag till förändring.

Du som är folkbokförd i Orsa kan lämna in ett medborgarförslag. Med ett medborgarförslag har du möjlighet att påverka politiken i frågor som är angelägna för dig.


Orsa kommun finns representerad i en rad sociala medier. De specifika målgrupperna kan skilja sig åt, men syftet är alltid detsamma – att öka tillgängligheten och dialogen mellan Orsa kommun och alla som berörs av vår verksamhet.

Visionspengen är ett bidrag som medborgare i Orsa kan söka för att genomföra projekt i visionens anda. Under de kommande tre åren (2021–2023) är 200 000 kronor per år avsatta för visionspeng.

Det finns kriterier kring vad visionspengen får användas till. Förslag som är godkända av en styrgrupp kommer att läggas ut för omröstning bland medborgarna. Ansökan om visionspeng kommer göras via en e-tjänst som håller på att byggas nu.

Senast uppdaterad: 26 januari 2023