Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen orsa.se

Orsa kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den på ett enkelt och bra sätt.

Orsa kommun har åtagit sig att göra webbplatsen orsa.se tillgänglig i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Status på webbplatsens tillgänglighet

Denna webbplats uppfyller delvis lagen om tillgänglighet på digital offentlig service. De bristande punkter vi känner till kan du läsa om här:

  • Vissa bilder saknar alt-texter. Det gör det svårt att uppfatta innehållet i bilden för användare som har nedsatt synförmåga och använder tekniska verktyg för att ta del av webbplatsens innehåll. Bilderna kommer att få en översyn i samband med att vi byter bildhanteringsverktyg under 2022.
  • Filmer produceras i så stor utsträckning som möjligt med syftet att innehållet ska kunna uppfattas utan syntolk, men vissa undantag kan förekomma.
  • Textning av kommunfullmäktiges webbsändningar. Längre filmer från bland annat kommunfullmäktige är inte textade eller syntolkade. Organisationen åberopar här oskäligt betungande anpassning till tillgänglighetskraven. Att genomföra ett textningsarbete eller syntolkningsarbete av en film som är flera timmar lång är väldigt tidskrävande, och vi är liten organisation med begränsade resurser. För att ta del av agenda och beslut från kommunfullmäktige kan webbesökare alltid hitta mötesunderlag till kommunfullmäktige på webbplatsen, liksom nyheter kring vilka beslut som fattas i viktiga frågor som berör våra målgrupper.
  • Vissa PDF-dokument är fortfarande inte helt tillgänglighetsanpassade. Det gör att de kan vara svåra att läsa för en besökare på webbplatsen som läser dokumenten med tekniska hjälpmedel. Vi jobbar kontinuerligt med att tillgängliggöra redan existerade dokument och att nya dokument ska följa kraven på digital tillgänglighet. I vissa fall byter vi ut dokumenten mot HTML-sidor. Ifyllbara blanketter ersätts löpande till e-tjänster som du hittar på vår e-tjänsteplattform Länk till annan webbplats..
  • Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har den 21 juni 2021 skickat en rapport på en genomförd granskning av webbplatsen orsa.se genom förenklad övervakning. Orsa kommuns kommunikationsenhet jobbar nu med att tillsammans med extern webbförvaltare gå igenom bristerna i rapporten och åtgärda dessa. Rapporten ger kommunen en möjlighet att uppskatta hur väl vår webbplats uppfyller lagkraven på digital tillgänglighet.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker tillgänglighetsproblem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta kommunikationsenheten i Orsa kommun på följande sätt:

Klagomål i frågor som rör digital tillgänglighet

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Om tillgänglighetsredogörelsen

Denna redogörelse är skapad i september 2020 genom en självskattning (intern testning) av www.orsa.se. Vi använder också ett externt verktyg, Siteimprove, för att dagligen testa tillgängligheten på webbplatsen och åtgärda eventuella problem.

Senaste bedömningen gjordes den 15 september 2020 och är formellt godkänd av kommunikationsenheten i Orsa kommun.

Redogörelsen uppdaterades senast den 14 september 2021.

Senast uppdaterad: 1 december 2022