Att skiljas när man har barn

När föräldrar separerar innebär det en stor förändring för hela familjen. En separation kan vara en kris för vuxna och även för barnen.

Det finns möjlighet att få enskild rådgivning av oss utifrån din egen situation. Kontakta familjerätten på Norra Dalarnas Myndighetsservice.

Till oss kan du ringa för att ställa frågor och få råd kring familjerättsliga frågor. Du kan vara anonym. När du har varit i kontakt med oss via vår rådgivningstelefon och vill ha ytterligare stöd eller information erbjuds du tid hos familjerättens handläggare. Om du inte pratar svenska så bra och behöver tolk, anlitar vi tolkförmedling.

Vad innebär att ha vårdnaden om ett barn?
Att vara vårdnadshavare innebär att ha ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som barnet har rätt till. Vårdnadshavaren ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. 

Om föräldrar är gifta med varandra när barnet föds får de automatiskt gemensam vårdnad om barnet. Om föräldrarna inte är gifta, får mamman automatiskt ensam vårdnad. Föräldrarna kan anmäla att de vill ha gemensam vårdnad i samband med att faderskapet (eller föräldraskapet för en kvinna) fastställs hos socialnämnden.

Hos vem ska barnet bo?
När föräldrarna inte bor ihop ska de tillsammans besluta hos vem av dem barnet ska bo och hur barnet ska umgås med den andra föräldern. Gemensam vårdnad betyder inte att barnet måste bo lika mycket hos vardera föräldern. Det kan göra det - om det passar barnet och föräldrarna.

Att bestämma om umgänget
Ett barn har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med. Det är föräldrarnas gemensamma ansvar att barnets behov av umgänge så långt som möjligt tillgodoses. Barn behöver båda sina föräldrar. De behöver båda att tycka om, vara stolta över och identifiera sig med.

Om föräldrarna inte är överens i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge kan de vända sig i första hand till familjerätten för stöd i form av samarbetssamtal eller göra en stämningsansökan hos tingsrätten.

Om en förälder avlider
Om båda föräldrarna är vårdnadshavare och en förälder avlider, blir den andre automatiskt ensam vårdnadshavare. Skulle den avlidne föräldern vara ensam vårdnadshavare, ska tingsrätten på ansökan av den andre föräldern eller på anmälan av socialnämnden, anförtro vårdnaden åt den andre föräldern. Eller om det är lämpligare, till en särskild förordnad vårdnadshavare.

När föräldrar separerat är det viktigt för barnen att föräldrarna kan ha ett fortsatt bra föräldraskap. Det kan vara svårt, om man befinner sig i en konflikt, att hitta bra lösningar för barnen. Som förälder kan man då behöva hjälp av någon utomstående för att nå fram till ett bra förhållningssätt.

På familjerätten kan vi erbjuda föräldrar samtal. Både gemensamt, enskilt och ibland även med era barn.

Syftet med dessa samtal är att ni som föräldrar ska komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge, eller frågor som gäller barnets försörjning. Att tillsammans hitta den lösning som är bäst för barnen. Det innebär att vissa tvister kan lösas utanför domstol. Att man istället kommer överens om ett avtal eller en överenskommelse.

Ett avtal i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor
Det finns möjlighet att komma överens om ett avtal, detta är juridiskt bindande . För att ett avtal ska gälla krävs en skriftlig handling som är undertecknat av båda föräldrarna och är godkänt av en familjerättssekreterare. Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom i domstol.

Familjerätten ska godkänna avtalet om innehållet är till barnens bästa. För att kunna göra en sådan bedömning behöver familjerättssekreterarna i regel träffa föräldrarna och ibland även barnen.

Hur går samtalen till?
Ett samarbetssamtal är ett strukturerat samtal under ledning av en eller två familjerättssekreterare. Samtalen kan ske på initiativ av en eller av båda föräldrarna. Även tingsrätten kan besluta om ett samarbetssamtal om någon av föräldrarna har vänt sig till tingsrätten.

Samtalen är frivilliga och kostnadsfria och de omfattas av de sekretessregler som gäller för övrig socialtjänst.

I de fall föräldrarna inte är överens i frågor gällande vårdnad, boende eller umgänge kan man i vissa fall behöva vända sig till tingsrätten med en stämningsansökan. Domstolen kan då begära en utredning av familjerätten.

Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Utredningen ska därför fokusera på barnet och dess behov.

Barn har rätt att uttrycka sina åsikter, men de har ingen skyldighet att välja mellan föräldrarna. Utredningen kan när som helst begäras vilande vid domstolen om föräldrarna vill försöka enas genom samarbetssamtal. Utredningen kan också avbrytas om föräldrarna kommer överens. Det som en av föräldrarna berättar eller på annat sätt delger utredaren har även den andre föräldern rätt att ta del av.

Följande moment ingår i en utredning:

  • Samtal med föräldrarna.
  • Eventuellt samtal med ny sambo/make/maka.
  • Hembesök hos vardera föräldern när barnet är där.
  • Samtal med barnet, om barnet har uppnått tillräcklig ålder och mognad.
  • Samtal med referenter som yrkesmässigt har eller har haft kontakt med barnet, till exempel barnomsorg och skola.
  • Utdrag ur socialregister samt polisregister.

Materialet sammanställs i en utredningsrapport som ligger till grund för utredarens bedömning, konsekvensbeskrivning, riskanalys och ett förslag till beslut.

Utredningen blir en del av tingsrättens beslutsunderlag.

Senast uppdaterad: 18 februari 2019